zmień kontrast zmień kontrast
Zmień kontrast
zmień czcionkę zmień czcionkę
Zmień czcionkę

Szkolenia dla High Managementu

ABC zarządzania finansami firmy

Podczas szkolenia uczestnicy nabywają podstawową wiedzę z zakresu rachunkowości i finansów, uczą się „czytać” i interpretować dokumenty finansowe firmy oraz (w podstawowym zakresie) zarządzać finansami.

Analiza finansowa jako narzędzie wspomagające proces zarządzania firmą

Podczas szkolenia uczestnicy poznają metody analizy fundamentalnej i diagnozowania przedsiębiorstw w oparciu o różne wskaźniki (finansowe i pozafinansowe) oraz nabywają umiejętności właściwego doboru i interpretacji wskaźników finansowych w odniesieniu do różnych sytuacji decyzyjnych. Dowiadują się jak trafnie oceniać przyszłe zdarzenia wykorzystując analizy symulacyjne oparte na wskaźnikach i skutecznie zarządzać w oparciu o kluczowe wskaźniki finansowe.

Budowanie strategii rozwoju firmy

Podczas szkolenia uczestnicy poznają proces budowania strategii firmy w zmiennym otoczeniu; zdobywają wiedzę i umiejętności z zakresu wyboru wizji i misji przedsiębiorstwa, definiowania celów, wyboru strategii oraz budowy biznesplanów finansowych weryfikujących wartość strategii, a także zostaną przygotowani do wdrożenia strategii wzrostu wartości przedsiębiorstwa z wykorzystaniem modelu VBM oraz systemu Balanced Scorecard.

HR w budowaniu przewagi konkurencyjnej organizacji – zarządzanie strategiczne HR

Podczas szkolenia uczestnicy zostają wyposażeni w narzędzia do tworzenia systemu efektywnego zarządzania kapitałem ludzkim w kontekście jego roli budowaniu przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa.  Doskonalą umiejętności z zakresu formułowania celów i strategii rozwoju zasobów ludzkich, zarządzania organizacjami opartymi na wartościach oraz skutecznego zarządzania pokoleniami i lukami pokoleniowymi. Poznają narzędzia HR–owe wspierające rozwój zasobów ludzkich i zasady doboru KPI oceny skuteczności działań HR-owych.

Negocjacje w biznesie

Podczas szkolenia uczestnicy poznają techniki i narzędzia do efektywnego prowadzenia zaawansowanych negocjacji biznesowych. Doskonalą swoje umiejętności negocjacyjne w zakresie rozpoznawania osobowości negocjatora i przeciwników negocjacyjnych, wywierania wpływu, rozpoznawania, czy jest się obiektem manipulacji oraz przeciwstawiania się próbom manipulacji, a także zarządzania emocjami oraz zarządzania konfliktem podczas negocjacji.

Prezentacja informacji finansowych

Podczas szkolenia uczestnicy pogłębiają umiejętności gwarantujące dobre i efektywne przygotowanie prezentacji oraz wystąpienia publicznego. Poznają techniki przygotowania prezentacji informacji finansowych oraz sposoby ich prezentacji na forum publicznym, a także zasady publicznego zabierania głosu, w tym podejmowania obrony prezentowanych treści.

Pricing – zarządzanie cenami

Podczas szkolenia uczestnicy pogłębiają wiedzę z zakresu ustalania strategii cenowych oraz zarządzania cenami w relacjach z różnymi grupami klientów. Poznają czynniki wpływające na ustalanie cen i wpływ firmy na zarządzanie nimi, proces ustalania cen w kontekście strategii cenowej, metody ustalania cen w różnych sytuacjach decyzyjnych, techniki komunikacji cen oraz zasady obrony cen.

Strategia firmy, a przywództwo i zarządzanie zmianami

Podczas szkolenia uczestnicy doskonalą umiejętności komunikacji strategii oraz jej prezentacji różnym grupom odbiorców. Szkolenie koncentruje się na rozwoju indywidualnych cech przywódczych uczestników ze szczególnym naciskiem na budowanie zespołu w kontekście wdrażania strategii oraz zarządzanie zmianami, wynikającymi z wdrażania strategii.

Strategiczne zarządzanie marką

 Podczas szkolenia uczestnicy poznają proces przygotowania i wdrożenia skutecznej strategii marki oraz kontroli jej efektów. Nabywają umiejętności związane z kreowaniem marki i zarządzaniem marką (korporacyjną, produktową, osobistą) oraz budowaniem przewagi konkurencyjnej w oparciu o markę.

Strategiczne zarządzanie rynkami

Podczas szkolenia uczestnicy poznają sposoby definiowania strategicznych rynków działania, segmentacji rynków B2B oraz wyboru strategicznych grup klientów. Poszerzą wiedzę z zakresu zarządzania segmentami klientów i kanałami dystrybucji w oparciu o kryteria rentowności. Zapoznają się z technikami optymalizacji portfela klientów oraz metodami zarządzania portfelem klientów i wartością dodaną oferowaną klientom.

Strategiczne zarządzanie zakupami

Podczas szkolenia uczestnicy zostają wyposażeni w efektywne narzędzia zarządzania procesem zakupów i podejmowania skutecznych decyzji zakupowych. Nabywają umiejętności budowania strategii zakupów oraz poszukiwania oszczędności, redukcji wydatków i budowania relacji z dostawcami, a także poznają metody zarządzania strategiami grup asortymentowych i budowania bazy asortymentowej.

Zarządzanie kapitałem obrotowym i płynnością finansową firmy

Podczas szkolenia uczestnicy pogłębiają wiedzę związaną z zarządzaniem płynnością finansową firmy oraz doskonalą umiejętności z zakresu optymalnego zarządzania kapitałem obrotowym, diagnozowania płynności finansowej i planowania przepływów pieniężnych w oparciu o powzięte plany działań. Poznają metody zabezpieczenia interesów wierzycieli przed nierzetelnymi kontrahentami.

Zarządzanie procesami biznesowymi

Podczas szkolenia uczestnicy poznają proces tworzenia i wdrożenia systemu zarządzania procesami w organizacji oraz nabywają umiejętności z zakresu mapowania i modelowania procesów biznesowych oraz ich optymalizacji.

Zarządzanie projektem

Podczas szkolenia uczestnicy poznają zagadnienia związane z inicjowaniem, planowaniem, realizacją, kontrolą i zamknięciem projektu oraz metodykę i narzędzia zarządzania projektami w oparciu o najlepsze praktyki.

Zarządzanie przez cele - MBO

Podczas szkolenia uczestnicy poznają zasady działania systemu MBO opartego na zbilansowaniu rezultatów, procesów i zasobów oraz proces budowy i wdrażania systemu MBO w przedsiębiorstwie. Nabywają umiejętności w zakresie wyznaczania, monitorowania i oceny realizacji celów przez pracowników oraz stosowania narzędzi niezbędnych do sprawnego funkcjonowania MBO

Zarządzanie ryzykiem

Podczas szkolenia uczestnicy zostają wyposażeni w narzędzia pozwalające identyfikować i oceniać ryzyko grożące organizacji, a także zarządzać nim w sposób systemowy. Poznają modele zarządzania ryzykiem, metody jego identyfikacji, analizy, postępowania z ryzykiem i jego kontroli.

Zarządzanie wiedzą organizacji

Podczas szkolenia uczestnicy poznająkoncepcję organizacji uczącej się oraz zasady i praktyki zarządzania wiedzą. Dowiadują się jak kształtować kulturę wiedzy organizacji i wpływać na procesy tworzenia oraz transferu wiedzy. Zostają wyposażeni w wiedzę i umiejętności niezbędne do zbudowania i wdrożenia systemu zarządzania wiedzą w organizacji.