zmień kontrast zmień kontrast
Zmień kontrast
zmień czcionkę zmień czcionkę
Zmień czcionkę

Analiza finansowa jako narzędzie wspomagające proces zarządzania firmą

 

Podczas szkolenia uczestnicy poznają metody analizy fundamentalnej i diagnozowania przedsiębiorstw w oparciu o różne wskaźniki (finansowe i pozafinansowe) oraz nabywają umiejętności właściwego doboru i interpretacji wskaźników finansowych w odniesieniu do różnych sytuacji decyzyjnych. Dowiadują się jak trafnie oceniać przyszłe zdarzenia wykorzystując analizy symulacyjne oparte na wskaźnikach i skutecznie zarządzać w oparciu o kluczowe wskaźniki finansowe.

 

Adresaci:

 • prezesi,
 • członkowie zarządów i rad nadzorczych,
 • właściciele,
 • dyrektorzy,
 • kierownicy,
 • główni księgowi
 • pożądana jest znajomość podstaw z zakresu finansów przedsiębiorstw

 

Czas trwania:

2 dni (9.00 – 17.00)

 

Program:

Dzień 1

 1. Cele finansowe firmy.
 2. Analiza finansowa w systemie zarządzania firmą.
 3. Metody i techniki analizy finansowej.
 4. Kryteria doboru wskaźników finansowych podlegających analizie i interpretacji. Wybór wskaźników w oparciu o model Du Ponta.
 5. Bilans, rachunek zysków i strat oraz rachunek przepływów pieniężnych jako narzędzia oceny pozycji finansowej firmy.
 6. Główne dokumenty analityczne: bilans finansowy i analityczny rachunek zysków i strat - wykorzystanie do budowy narzędzi analitycznych.
 7. Korekty analitycznego rachunku zysków i strat na potrzeby analizy finansowej.
 8. Interpretacja wskaźników zbudowanych na bazie analitycznego rachunku zysków i strat i ich wykorzystanie w decyzjach zarządczych.
 9. Bilans finansowy, a bilans księgowy.
 10. Kapitał obrotowy, zapotrzebowanie na kapitał obrotowy.

 

Dzień 2

 1. Interpretacja wskaźników wyznaczonych w oparciu o dane z bilansu finansowego.
 • ocena wskaźników struktury aktywów
 • ocena wskaźników struktury źródeł finansowania
 • ocena płynności finansowej na podstawie bilansu finansowego
 • ocena efektywności zarządzania zapasami, należnościami i zobowiązaniami; cykl a rotacja – wskaźniki
 • analiza i interpretacja wskaźników rentowności aktywów, kapitałów własnych, inwestycji (ROA, ROE, ROI)
 • mechanizm dźwigni finansowej i ryzyko nadmiernego zadłużenia
 1. Wnioskowanie i podejmowanie decyzji zarządczych w oparciu o wyniki analiz finansowych.
 2. Rachunek przepływów pieniężnych. Badanie płynności finansowej w ujęciu dynamicznym.
 3. Ocena przedsiębiorstwa na podstawie niepełnych danych finansowych i niefinansowych. 
 4. Wartość księgowa, a wartość rynkowa przedsiębiorstwa. Ocena przedsiębiorstwa na podstawie wskaźników rynku kapitałowego.
 5. Analiza wskaźników wartości firmy w długim okresie.
 6. Interpretacja zbioru wskaźników jako podstawa do oceny kondycji firmy i podejmowania decyzji zarządczych.
 7. Testowanie decyzji zarządczych w oparciu o wskaźnikowe modele symulacyjne.

 

Koszt szkolenia: 1200zł 

 

Informacje oraz zapisy:
email: kursy@oswiata.slask.pl
tel. 32 204 14 73 wew. 25