Szkoła kompetencji

Projekt „Szkoła kompetencji – województwo śląskie” realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Działanie 2.10 Wysoka jakość systemu oświaty i współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego przez Uniwersytet Jagielloński w Krakowie w partnerstwie z OŚWIATA i BIZNES sp.z o.o.

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt realizowany jest pod nadzorem Ministerstwa Edukacji Narodowej pełniącego rolę Instytucji Zarządzającej Programem Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020.

Okres realizacji Projektu: 01.12.2017r. - 30.09.2019r.

6 723 438,47 zł., w tym wkład Funduszy Europejskich: 6 521 735,31 zł.

Cel główny Projektu: podniesienie kompetencji 768 przedstawicieli kadry kierowniczej 768 szkół, w tym, co najmniej 384 z gmin wiejskich i wiejsko-miejskich w woj. śląskim w zakresie zarządzania szkołami w okresie XII 2017- IX.2019 , w szczególności w zakresie wspomagania, ukierunkowanego na rozwój szkół i kompetencji kluczowych uczniów niezbędnych do poruszania się na rynku pracy (ICT, matematyczno-przyrodniczych, języków obcych), nauczania eksperymentalnego, właściwych postaw (kreatywności, innowacyjności, pracy zespołowej) oraz metod zindywidualizowanego podejścia do ucznia.

 

Podniesienie kompetencji nastąpi poprzez wdrożenie programu szkoleniowo-doradczego wraz z obudową metodyczną, wypracowanych w ramach projektu pozakonkursowego ORE.

Przeprowadzone szkolenia 768 uczestników przygotują ich do pełnienia roli przywódcy nakierowanego na rozwój kompetencji kluczowych uczniów, pomogą im w prowadzeniu
w szkole wspomagania nauczycieli w celu podniesienia efektywności nauczania w szkołach. Na bazie umiejętności pozyskanych podczas szkoleń ich uczestnicy, wspierani przez beneficjenta, przeprowadzą w 768 szkołach cykl doskonalenia (wspomagania szkół), od diagnozy potrzeb przez zaplanowanie działań prowadzonych w ramach wspomagania
w wybranych obszarach i ich zrealizowanie

Warunki udziału, zasady i podstawowe kryteria rekrutacji Uczestników Projektu, ich obowiązki, a także etapy wsparcia przewidzianego w ramach Projektu określa Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie: „Szkoła kompetencji – województwo śląskie” z dnia 12.01.2018r.

 

 

Formy wsparcia

  1. Szkolenie kadry kierowniczej szkół (768 osób), składające się z 72 godzin rozbitych na 3 spotkania po 3 dni dla każdej 16-osobowej grup

 

Szkolenia:

a)wzmocnią umiejętności przywódcze kadry kierown. szkół dla kształcenia

kompetencji kluczowych uczniów niezbędnych do poruszania się na rynku pracy

 

b)przygotują ją do planowania i organizowania pracy szkoły w sposób służący

kształtowaniu ww. kompetencji uczniów

 

c)przygotują ją do realizacji procesu doskonalenia nauczycieli i wspomagania pracy

szkół, w tym diagnoz potrzeb oraz planów wspomagania

 

  1. Indywidualne doradztwo:

a)      wspieranie wykorzystania umiejętności przywódczych w zakresie tematyki szkolenia - 24 godziny na uczestnika/uczestniczkę

 

b)      zapewnienie uczestnikom/uczestniczkom udziału w sieciach współpracy – 30 godzin na osobę

 

c)      prowadzenie sieci współpracy dla doradców.

 

d)     wsparcie uczestników w postaci sieci współpracy (77 sieci liczące po 10 uczestników), realizowane przez 2 spotkania stacjonarne i zdalnie poprzez platformę www.doskonaleniewsieci.pl

 

W ramach projektu uczestnicy mają zapewnione:

▪           nocleg

▪          materiały szkoleniowe,

▪          wyżywienie podczas szkoleń,

▪          wsparcie indywidualnego doradcy w swoim miejscu pracy

▪          dostęp do sieci współpracy 

Rekrutacja

Rekrutacja elektroniczna prowadzona na stronie lidera http://www.isp.uj.edu.pl/projekty-w-trakcie-realizacji i partnera http://www.oswiata.slask.pl w systemie ciągłym od dnia 22 stycznia 2018r.

 

Dokumenty potrzebne do udziału w projekcie:

▪          Oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych,

▪          Deklaracja uczestnictwa w projekcie.

Dodatkowe punkty kwalifikujące do udziału w projekcie otrzymują:

▪          kadra kierownicza szkół i przedszkoli zlokalizowanych w gminach wiejskich i wiejsko- miejskich województwa śląskiego

Zasady naboru do projektu:

  1. Zgłoszenie na szkolenie następuje poprzez wypełnienie i przesłanie elektronicznego formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie internetowej Lidera http://www.isp.uj.edu.pl/projekty-w-trakcie-realizacji oraz Partnera http://www.oswiata.slask.pl
  2. Po wysłaniu formularza zgłaszający otrzyma, wypełni i wyśle na maila wskazanego przez Lidera ankiety na temat kompetencji.
  3. Potwierdzenie zakwalifikowania na szkolenie zostanie przekazane poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres wskazany w formularzu zgłoszenia
  4. Osoby zakwalifikowane podpiszą i wyślą na wskazany adres e-mail Deklarację udziału w Projekcie oraz Oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych. 

Dokumenty do pobrania:

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie

Załącznik do regulaminu rekrutacji

Deklaracja uczestnika/czki

Deklaracja uczestnika/czki - wersja czarno-biała

 oświadczenie uczestnika/czki - kolorowe - wersja po RODO

 Oświadczenie uczestnika/czki - wersja czarno - biała - PO RODO

Biuro Lidera Projektu: 

Uniwersytet Jagielloński
Instytut Spraw Publicznych
Zakład Zarządzania w Edukacji
ul. Łojasiewicza 4/3.342
30-348 Kraków
tel. 00 48 691 42 87 42

Biuro Partnera Projektu: 

Śląskie Centrum Edukacji OŚWIATA

al. Korfantego 141, 40-154 Katowice

tel. +48 32 204 14 73 w. 22. 

e-mail: odn@oswiata.slask.pl;

godziny pracy: poniedziałek - piątek 8.00-16.00