Aktualności

Rozstrzygnięcie postępowania ws. usługi doskonalenia nauczycieli w zakresie planowania dydakt. i diagnoz poziomu osiągnięć uczniów w projekcie "Dotknij nauki" Zap.ofert.2/2017/11.1.4

Data publikacji: 2017-10-24

W imieniu OŚWIATA i BIZNES Spółki z o.o. dziękuję za złożenie Oferty w odpowiedzi na Zapytanie ofertowe nr 2/2017/11.1.4  dotyczące świadczenia usługi przeprowadzenia doskonalenia nauczycieli w zakresie planowania dydaktycznego oraz celowych diagnoz poziomu osiągnięć uczniów w projekcie „Dotknij nauki” (nr RPSL.11.01.04-24-02FF/17-003) w ramach projektu realizowanego  w ramach Poddziałania 11.1.4. Poprawa efektywności kształcenia ogólnego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020. Informacja o wynikach: po kliknięciu w nagłówek.

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.


Rozstrzygnięcie postępowania ws.świadczenia usług trenerskich w projekcie „Dotknij nauki” Zapytanie ofertowe nr 1/2017/11.1.4

Data publikacji: 2017-10-16

W imieniu OŚWIATA i BIZNES Spółki z o.o. dziękuję za złożenie Oferty w odpowiedzi na Zapytanie ofertowe nr 1/2017/11.1.4  dotyczące świadczenia usług trenerskich w projekcie „Dotknij nauki” (nr RPSL.11.01.04-24-02FF/17-003) w ramach projektu realizowanego  w ramach Poddziałania 11.1.4. Poprawa efektywności kształcenia ogólnego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020. Informacja o wynikach: po kliniciu w nagłówek.

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.


Już 10.11.2017r. zapraszamy na Kurs doskonalący umiejętności kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej

Data publikacji: 2017-10-13

Kurs skierowany jest do kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej, którzy - zgodnie z art. 38b. Ustawy z dnia 22 sierpnia 1997r. o ochronie osób i mienia - są zobowiązani co 5 lat przejść szkolenie lub kurs w zakresie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 pkt. 8, oraz przedstawić właściwemu komendantowi wojewódzkiemu policji, zaświadczenie o odbyciu szkolenia lub kursu.

W programie: doskonalenie umiejętności w zakresie wyszkolenia strzeleckiego, samoobrony, technik interwencyjnych oraz znajomości przepisów prawa związanych z wykonywaniem ochrony osób i mienia.


Zapraszamy na kurs Kierownik wycieczek szkolnych realizowane w formie e-learningu.

Data publikacji: 2017-10-13

Podczas kursu nabędziesz wiedzę i umiejętności niezbędne do pełnienia funkcji kierownika wycieczek szkolnych – zgodnie z Rozporządzeniem MENiS z dnia 8 listopada 2001 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki (Dz. U. z 2001 r., Nr 135, poz. 1516, zm. Dz. U. z 2014 r., Nr 0, poz. 1150).


Kurs pedagogiczny dla instruktorów szkolenia wewnątrzzakładowego realizowane w formie e-learningu

Data publikacji: 2017-10-13

Kurs skierowany do osób, dla których realizacja zadań dydaktycznych nie stanowi podstawowego zajęcia. Przygotowuje do pełnienia funkcji instruktora prowadzącego praktyczną naukę zawodu praktykantów oraz pracowników wewnątrz zakładu pracy.

W programie:

▪          zapoznanie z klasycznymi i nowymi metodami nauczania praktycznego,

▪          zapoznanie z istotnymi wymogami reformy systemu edukacji zawodowej,

▪          wykształcenie umiejętności komunikacyjnych, prakseologicznych, wychowawczych, kreatywnych,  informacyjno - medialnych związanych z planowaniem i realizacją działań edukacyjnych.


Zapraszamy na szkolenie Czas pracy kierowcy realizowane w formie e-learningu.

Data publikacji: 2017-10-13

Szkolenie przeznaczone jest dla kierowców wykonujących przewóz osób lub rzeczy, osób zarządzających transportem drogowym oraz przewoźników drogowych.

Obejmuje zagadnienia z zakresu przepisów i norm czasu pracy kierowców wg prawa unijnego i polskiego kierowcy.


Kurs pedagogiczny dla instruktorów szkolenia wewnątrzzakładowego realizowane w formie e-learningu.

Data publikacji: 2017-10-13

W programie:

▪          zapoznanie z klasycznymi i nowymi metodami nauczania praktycznego,

▪          zapoznanie z istotnymi wymogami reformy systemu edukacji zawodowej,

▪          wykształcenie umiejętności komunikacyjnych, prakseologicznych, wychowawczych, kreatywnych,  informacyjno - medialnych związanych z planowaniem i realizacją działań edukacyjnych.


ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/2017/11.1.4 dotyczące świadczenia usługi: przeprowadzenie doskonalenia nauczycieli w zakresie planowania dydaktycznego oraz przeprowadzania celowych diagnoz poziomu osiągnięć

Data publikacji: 2017-10-13

Postępowanie przeprowadzane jest zgodnie z zasadą konkurencyjności określoną w „Wytycznych
w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020, z dnia 19 lipca 2016 roku, w szczególności pkt 6.5. Wytycznych - Zamówienia udzielane w ramach projektów, Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 zwane dalej Wytycznymi.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2017/11.1.4 dotyczące świadczenia usług trenerskich w projekcie „Dotknij nauki”

Data publikacji: 2017-10-06

OŚWIATA i BIZNES Spółka z o.o. z siedzibą w Katowicach przy ul. Mickiewicza 28/7 zaprasza do udziału w postępowaniu dotyczącym świadczenie usług trenerskich przeprowadzanym  zgodnie z zasadą konkurencyjności określoną w „Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020, z dnia 19 lipca 2016 roku, w szczególności pkt 6.5. Wytycznych - Zamówienia udzielane w ramach projektów, Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


Arteterapia - Studia podyplomowe według autorskiego programu prof. dr hab. Wiesława Karolaka

Data publikacji: 2017-10-18

Celem Podyplomowych Studiów Arteterapii jest podwyższenie kwalifikacji w zakresie wielokierunkowej wiedzy o niepełnosprawności, wiedzy o szeroko rozumianej twórczości i sztuce oraz możliwościach ich terapeutycznego wykorzystania.

Serdecznie zapraszamy do skorzystania z oferty studiów podyplomowych z Arteterapii.

START REKRUTACJI NA NOWĄ EDYCJĘ - Marzec 2018

Rejestracja na studia: ARTETERAPIA


Certyfikat Kompetencji Zawodowych w Transporcie Drogowym

Data publikacji: 2017-06-12

Termin rozpoczęcia: 18 listopada 2017
Termin egzaminu: 16 grudnia 2017

Zapisz się na kurs


Egzaminy ECDL w ramach projektu "Nasza jakość – Twoja szansa – kompleksowy program rozwoju szkolnictwa zawodowego"

Data publikacji: 2017-06-12

W ramach projektu „Nasza jakość – Twoja szansa – kompleksowy program rozwoju szkolnictwa zawodowego” (nr RPSL.11.02.01-24-03GA/16) współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, OŚWIATA Sp. z o.o. realizuje kursy kończące się egzaminami ECDL. 
Więcej informacji na temat egzaminów ECDL znajduje się na stronie internetowej: 
www.ecdl.pl

 


Kurs Wychowawca wypoczynku

Data publikacji: 2017-04-18

Nabycie wiedzy i umiejętności  z zakresu prowadzenia grupy, zapewnienia bezpiecznych warunków wypoczynku i właściwej opieki wychowawczej podczas podróży i w trakcie pobytu w placówce wypoczynku dzieci i młodzieży.

Termin rozpoczęcia: 21.04.2017

Więcej informacji i zapisy


Konferencja „Wpływ reformy oświaty na funkcjonowanie szkół i placówek oświatowych”

Data publikacji: 2017-04-07

Mamy przyjemność zaprosić na konferencję organizowaną przez Górnośląską Wyższą Szkołę Handlową im. W. Korfantego w Katowicach w partnerstwie ze Śląskim Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli Oświata  w Katowicach oraz we współpracy z Wydawnictwem. C.H. Beck w Warszawie


Kurs Detektyw

Data publikacji: 2017-03-27

Szkolenie dla osób ubiegających się o licencję detektywa
Rozpoczęcie: 07.10.2017

Więcej informacji o szkoleniu


Zapraszamy do udziału w Projekcie "Krok w stronę pracy".

Data publikacji: 2017-03-16

OŚWIATA Spółka z o.o.  w partnerstwie ze Społeczną Szkołą Zarządzania i Handlu w Oświęcimiu realizują projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „Krok w stronę pracy”.

Celem głównym Projektu jest zwiększenie aktywności zawodowej oraz szans na rynku pracy 60 osób po 29 roku życia z województwa śląskiego, które są bezrobotne lub bierne zawodowo, posiadają niskie kwalifikacje i znajdują się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy.


Certyfikat Kompetencji Zawodowych w Transporcie Drogowym

Data publikacji: 2017-01-30

Termin rozpoczęcia: 22 lipca 2017
Termin egzaminu: 19 sierpnia 2017

Zapisz się na kurs


„Strategia Rzemiosł – kompleksowe wsparcie w zakresie zarządzania strategicznego”

Data publikacji: 2016-11-08

Informujemy, iż od 01.10.2016 do 31.08.2018 realizowany będzie w partnerstwie projekt   mający na celu wsparcie doradcze dla 80 mikro małych i średnich przedsiębiorstw

Szczegółowe informacje


KURS Kierownik wycieczek szkolnych + Kierownik wypoczynku

Data publikacji: 2016-10-07

W ramach promocji zapraszamy do udziału w szkoleniach Kierownik wycieczek szkolnych + Kierownik wypoczynku w specjalnej cenie 120,00zł za 2 kursy!

Rozpoczęcie: 13.01.2017


Kurs Detektyw

Data publikacji: 2016-09-30

NOWOŚĆ – szkolenie dla osób ubiegających się o licencję detektywa
Rozpoczęcie: 16 września 2017 r.


Szkolenia dla nauczycieli z regionalizmu i wychowania patriotycznego

Data publikacji: 2017-06-30

NOWOŚĆ! 


Szkolenie miesiąca

Data publikacji: 2016-09-14

Zapraszamy na szkolenie miesiąca:
Czas pracy kierowców

Szkolenie realizowane online: we wrześniu promocyjna cena 90,00zł

Szkolenie w formie stacjonarnej: Katowice 21.10.2016 - 100,00zł


Studia podyplomowe w Śląskim Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli

Data publikacji: 2017-08-28

Serdecznie zapraszamy do skorzystania z oferty studiów podyplomowych w Katowicach.

Kontakt i zapisy:
- telefonicznie: 32 204 14 73 w. 22
- mailowo: odn@oswiata.slask.pl


Zapraszamy do udziału w bezpłatnych szkoleniach

Data publikacji: 2016-07-20

Szczegóły znajdziesz tutaj


Szkolenie okresowe kierowców

Data publikacji: 2016-07-08

Szkolenie okresowe to kurs (35 godzin teorii), który musi ukończyć każda osoba chcąca pracować jako kierowca w transporcie drogowym, należy je odnawiać co 5 lat.

Zapisz się na kurs


Interaktywne studia licencjackie, magisterskie oraz podyplomowe w systemie Cloud Academy w Katowicach!

Data publikacji: 2016-10-05

Serdecznie zapraszamy do skorzystania z oferty Gliwickiej Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości oraz Wyższej Szkoły Biznesu National - Louis University, dotyczącej studiów podyplomowych oraz studiów I i II stopnia w ośrodku Cloud Academy w Katowicach.


Centralizacja rozliczeń VAT w placówkach oświatowych

Data publikacji: 2016-06-01

Zakres szkolenia: zagadnienia rozliczania VAT w placówkach oświatowych w świetle zmian wprowadzonych 01.01.2016r. oraz zmian obowiązujących od 01.01.2017r.

Adresaci: osoby  odpowiedzialne za obsługę finansową placówek oświatowych - w jednostkach obsługi placówek oświatowych, urzędach gmin, starostwach powiatowych

REJESTRACJA