Projekty

Szansa na pracę!

Projekt „Szansa na pracę!” (nr POWR.01.03.01-00-0070/18) realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Priorytet I. Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.3 Wsparcie osób młodych znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji, Poddziałanie 1.3.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego przez OŚWIATA i BIZNES Spółka
z o.o.

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 

Kompleksowy program wspomagania dolnośląskich szkół

Projekt „Kompleksowy program wspomagania dolnośląskich szkół” realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Działanie 2.10 Wysoka jakość systemu oświaty przez OŚWIATA i BIZNES Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach w partnerstwie z Krajową Izbą Gospodarczą z siedzibą w Warszawie, AXON Centrum Edukacyjno-Medycznym Leszek Twarowski z siedzibą w Białymstoku oraz MDDP Sp. z o.o. Akademia Biznesu Sp. k. z siedzibą w Warszawie.

Zapraszamy kadrę kierowniczą dolnośląskich placówek do udziału w projekcie.

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Efektywna szkoła - wsparcie kadry zarządzającej placówek oświatowych z województwa lubelskiego - ZAKOŃCZONY

Projekt „Efektywna szkoła - wsparcie kadry zarządzającej placówek oświatowych z województwa lubelskiego” realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Działanie 2.10 Wysoka jakość systemu oświaty przez MDDP Sp. z o.o. Akademia Biznesu Sp. k. z siedzibą w Warszawie
w partnerstwie z OŚWIATA i BIZNES Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach.

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Szkoła kompetencji - ZAKOŃCZONY

Projekt „Szkoła kompetencji – województwo śląskie” realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Działanie 2.10 Wysoka jakość systemu oświaty i współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego przez Uniwersytet Jagielloński w Krakowie w partnerstwie z OŚWIATA i BIZNES sp.z o.o.

Celem projektu jest rozwój kompetencji przywódczych w zakresie zarządzania szkołami dla wspomagania nauczycieli w podnoszeniu efektywności nauczania ukierunkowanego na rozwój szkół i kompetencji kluczowych uczniów. Wsparcie szkoleniowo – doradcze skierowane jest dla kadry zarządzającej śląskich szkół i przedszkoli.

Nasza jakość - Twoja szansa - kompleksowy program rozwoju szkolnictwa zawodowego - ZAKOŃCZONY

Projekt „Nasza jakość - Twoja szansa - kompleksowy program rozwoju szkolnictwa zawodowego” (nr RPSL.11.02.01-24-03GA/16), realizowany jest przez Miasto Zabrze we współpracy z OŚWIATA i BIZNES Sp. z o.o., w ramach Poddziałania 11.2.1 Wsparcie szkolnictwa zawodowego - ZIT Subregionu Centralnego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020.

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Dotknij nauki - ZAKOŃCZONY

Projekt „Dotknij nauki” (nr RPSL.11.01.04-24-02FF/17), realizowany jest przez Miasto Zabrze we współpracy z OŚWIATA i BIZNES Sp. z o.o., w ramach Poddziałania 11.1.4. Poprawa efektywności kształcenia ogólnego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020.

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Integracja i zatrudnienie - ZAKOŃCZONY

Projekt „Integracja i zatrudnienie” realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 - Oś priorytetowa XI Włączenie społeczne - Działanie 9.1. Aktywna integracja dla poddziałania - Poddziałanie 9.1.5. Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym przez OŚWIATA i BIZNES Sp. o.o. w partnerstwie z FUNDACJĄ PROMOCJI MEDIACJI I EDUKACJI PRAWNEJ LEXNOSTRA

Krok w stronę pracy - ZAKOŃCZONY

OŚWIATA i BIZNES Spółka z o.o. z siedzibą w Katowicach w partnerstwie ze Społeczną Szkołą Zarządzania i Handlu w Oświęcimiu realizują Projekt „Krok w stronę pracy” nr RPSL.07.01.03-24-01FH/15 współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 z Działania 7.1 Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu, Poddziałania 7.1.3 Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez zatrudnienia.

Program Operacyjny Kapitał Ludzki - dane osobowe (obowiązek informacyjny)

Spełnienie obowiązku informacyjnego w związku z wejściem w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 4 maja 2016), z uwagi na przetwarzanie danych osobowych Uczestników Projektów zrealizowanych przez naszą firmę
w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

"Kompetencje cyfrowe dla NEET” - ZAKOŃCZONY

Do udziału w projekcie zapraszamy osoby spełniające łącznie poniższe kryteria:

 • w wieku 15-24 lata,
 • niepracujące (bezrobotne lub bierne zawodowo),
 • niekształcące się (w trybie dziennym),
 • zamieszkałe na terenie woj. śląskiego

"Młody budowlaniec - sukces zawodowy" - ZAKOŃCZONY

Do udziału w projekcie zapraszamy osoby spełniające łącznie poniższe kryteria:

 • w wieku 18-24 lata,
 • niepracujące (bezrobotne lub bierne zawodowo),
 • niekształcące się (w trybie dziennym),
 • zamieszkałe na terenie woj. śląskiego

"Nowy start - wsparcie śląskiej młodzieży" - ZAKOŃCZONY

Do udziału w projekcie zapraszamy osoby spełniające łącznie poniższe kryteria:

 • Nie pracują (tj. są bezrobotni lub bierni zawodowo),
 • Nie kształcą się (w systemie stacjonarnym ani ze środków publicznych),
 • Nie szkolą się.

"Skierujmy się na pracę..." - ZAKOŃCZONY

Do udziału w projekcie zapraszamy osoby spełniające łącznie poniższe kryteria:

 • w wieku 18-24 lata,
 • niepracujące (bezrobotne lub bierne zawodowo),
 • niekształcące się (w trybie dziennym),
 • zamieszkałe na terenie woj. śląskiego

„Aktywność zawodowa szansą na zmiany” - ZAKOŃCZONY

Do udziału w projekcie zapraszamy osoby spełniające łącznie poniższe kryteria:

 • w wieku powyżej 30 lat,
 • niepracujące (bezrobotne lub bierne zawodowo),
 • zamieszkałe na terenie woj. śląskiego