zmień kontrast zmień kontrast
Zmień kontrast
zmień czcionkę zmień czcionkę
Zmień czcionkę

Projekty

Edukacja włączająca - województwo łódzkie

Projekt „Edukacja włączająca - województwo łódzkie” (nr POWR.02.10.00-00-1007/21) realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Działanie 2.10. Wysoka jakość systemu oświaty, przez OŚWIATA i BIZNES Spółkę z o.o. /Śląski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli. 

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Rozwój kompetencji kadr sektora MŚP subregionu Małopolski Zachodniej

Projekt „Rozwój kompetencji kadr sektora MŚP subregionu Małopolski Zachodniej” (nr RPMP.08.04.01-12-0076/19) realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020, Działanie 8.4. Rozwój kompetencji kadr i adaptacji do zmian, Podziałanie 8.4.1 Rozwój kompetencji kadr sektora MŚP  realizowany przez Stowarzyszenie na Rzecz Szkoły Zarządzania i Handlu w Oświęcimiu (Społeczna Szkoła Zarządzania i Handlu) we współpracy z OŚWIATA i BIZNES Sp. z o.o. i Centrum Biznesu Małopolski Zachodniej Sp. z o. o.

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

WySTARTuj na rynek pracy!

Projekt „WySTARTuj na rynek pracy!” (nr POWR.01.02.01-24-0038/20) realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Priorytet I. Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy, Poddziałanie 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego przez OŚWIATA i BIZNES Sp. z o.o.

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Kompleksowy program wspomagania dolnośląskich szkół - ZAKOŃCZONY

Projekt „Kompleksowy program wspomagania dolnośląskich szkół” realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Działanie 2.10 Wysoka jakość systemu oświaty przez OŚWIATA i BIZNES Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach w partnerstwie z Krajową Izbą Gospodarczą z siedzibą w Warszawie, AXON Centrum Edukacyjno-Medycznym Leszek Twarowski z siedzibą w Białymstoku oraz MDDP Sp. z o.o. Akademia Biznesu Sp. k. z siedzibą w Warszawie.

Zapraszamy kadrę kierowniczą dolnośląskich placówek do udziału w projekcie.

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Profesjonalne kadry procesu wspomagania - ZAKOŃCZONY

Projekt „Profesjonalne kadry procesu wspomagania” realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Działanie 2.10 Wysoka jakość systemu oświaty przez KDK Info Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie w partnerstwie z OŚWIATA i BIZNES Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach.

Szansa na pracę! - ZAKOŃCZONY

Projekt „Szansa na pracę!” (nr POWR.01.03.01-00-0070/18) realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Priorytet I. Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.3 Wsparcie osób młodych znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji, Poddziałanie 1.3.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego przez OŚWIATA i BIZNES Spółka
z o.o.

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 

Efektywna szkoła - wsparcie kadry zarządzającej placówek oświatowych z województwa lubelskiego - ZAKOŃCZONY

Projekt „Efektywna szkoła - wsparcie kadry zarządzającej placówek oświatowych z województwa lubelskiego” realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Działanie 2.10 Wysoka jakość systemu oświaty przez MDDP Sp. z o.o. Akademia Biznesu Sp. k. z siedzibą w Warszawie
w partnerstwie z OŚWIATA i BIZNES Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach.

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Szkoła kompetencji - ZAKOŃCZONY

Projekt „Szkoła kompetencji – województwo śląskie” realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Działanie 2.10 Wysoka jakość systemu oświaty i współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego przez Uniwersytet Jagielloński w Krakowie w partnerstwie z OŚWIATA i BIZNES sp.z o.o.

Celem projektu jest rozwój kompetencji przywódczych w zakresie zarządzania szkołami dla wspomagania nauczycieli w podnoszeniu efektywności nauczania ukierunkowanego na rozwój szkół i kompetencji kluczowych uczniów. Wsparcie szkoleniowo – doradcze skierowane jest dla kadry zarządzającej śląskich szkół i przedszkoli.

Nasza jakość - Twoja szansa - kompleksowy program rozwoju szkolnictwa zawodowego - ZAKOŃCZONY

Projekt „Nasza jakość - Twoja szansa - kompleksowy program rozwoju szkolnictwa zawodowego” (nr RPSL.11.02.01-24-03GA/16), realizowany jest przez Miasto Zabrze we współpracy z OŚWIATA i BIZNES Sp. z o.o., w ramach Poddziałania 11.2.1 Wsparcie szkolnictwa zawodowego - ZIT Subregionu Centralnego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020.

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Dotknij nauki - ZAKOŃCZONY

Projekt „Dotknij nauki” (nr RPSL.11.01.04-24-02FF/17), realizowany jest przez Miasto Zabrze we współpracy z OŚWIATA i BIZNES Sp. z o.o., w ramach Poddziałania 11.1.4. Poprawa efektywności kształcenia ogólnego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020.

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Integracja i zatrudnienie - ZAKOŃCZONY

Projekt „Integracja i zatrudnienie” realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 - Oś priorytetowa XI Włączenie społeczne - Działanie 9.1. Aktywna integracja dla poddziałania - Poddziałanie 9.1.5. Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym przez OŚWIATA i BIZNES Sp. o.o. w partnerstwie z FUNDACJĄ PROMOCJI MEDIACJI I EDUKACJI PRAWNEJ LEXNOSTRA

Krok w stronę pracy - ZAKOŃCZONY

OŚWIATA i BIZNES Spółka z o.o. z siedzibą w Katowicach w partnerstwie ze Społeczną Szkołą Zarządzania i Handlu w Oświęcimiu realizują Projekt „Krok w stronę pracy” nr RPSL.07.01.03-24-01FH/15 współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 z Działania 7.1 Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu, Poddziałania 7.1.3 Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez zatrudnienia.

Program Operacyjny Kapitał Ludzki - dane osobowe (obowiązek informacyjny)

Spełnienie obowiązku informacyjnego w związku z wejściem w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 4 maja 2016), z uwagi na przetwarzanie danych osobowych Uczestników Projektów zrealizowanych przez naszą firmę
w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

"Kompetencje cyfrowe dla NEET” - ZAKOŃCZONY

Do udziału w projekcie zapraszamy osoby spełniające łącznie poniższe kryteria:

 • w wieku 15-24 lata,
 • niepracujące (bezrobotne lub bierne zawodowo),
 • niekształcące się (w trybie dziennym),
 • zamieszkałe na terenie woj. śląskiego

"Młody budowlaniec - sukces zawodowy" - ZAKOŃCZONY

Do udziału w projekcie zapraszamy osoby spełniające łącznie poniższe kryteria:

 • w wieku 18-24 lata,
 • niepracujące (bezrobotne lub bierne zawodowo),
 • niekształcące się (w trybie dziennym),
 • zamieszkałe na terenie woj. śląskiego

"Nowy start - wsparcie śląskiej młodzieży" - ZAKOŃCZONY

Do udziału w projekcie zapraszamy osoby spełniające łącznie poniższe kryteria:

 • Nie pracują (tj. są bezrobotni lub bierni zawodowo),
 • Nie kształcą się (w systemie stacjonarnym ani ze środków publicznych),
 • Nie szkolą się.

"Skierujmy się na pracę..." - ZAKOŃCZONY

Do udziału w projekcie zapraszamy osoby spełniające łącznie poniższe kryteria:

 • w wieku 18-24 lata,
 • niepracujące (bezrobotne lub bierne zawodowo),
 • niekształcące się (w trybie dziennym),
 • zamieszkałe na terenie woj. śląskiego

„Aktywność zawodowa szansą na zmiany” - ZAKOŃCZONY

Do udziału w projekcie zapraszamy osoby spełniające łącznie poniższe kryteria:

 • w wieku powyżej 30 lat,
 • niepracujące (bezrobotne lub bierne zawodowo),
 • zamieszkałe na terenie woj. śląskiego