ProjektySzkoła kompetencji

Projekt „Szkoła kompetencji – województwo śląskie” realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Działanie 2.10 Wysoka jakość systemu oświaty i współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego przez Uniwersytet Jagielloński w Krakowie w partnerstwie z OŚWIATA i BIZNES sp.z o.o.

Celem projektu jest rozwój kompetencji przywódczych w zakresie zarządzania szkołami dla wspomagania nauczycieli w podnoszeniu efektywności nauczania ukierunkowanego na rozwój szkół i kompetencji kluczowych uczniów. Wsparcie szkoleniowo – doradcze skierowane jest dla kadry zarządzającej śląskich szkół i przedszkoli.

Integracja i zatrudnienie

Projekt „Integracja i zatrudnienie” realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 - Oś priorytetowa XI Włączenie społeczne - Działanie 9.1. Aktywna integracja dla poddziałania - Poddziałanie 9.1.5. Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym przez OŚWIATA i BIZNES Sp. o.o. w partnerstwie z FUNDACJĄ PROMOCJI MEDIACJI I EDUKACJI PRAWNEJ LEXNOSTRA

Krok w stronę pracy

OŚWIATA i BIZNES Spółka z o.o. z siedzibą w Katowicach w partnerstwie ze Społeczną Szkołą Zarządzania i Handlu w Oświęcimiu realizują Projekt „Krok w stronę pracy” nr RPSL.07.01.03-24-01FH/15 współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 z Działania 7.1 Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu, Poddziałania 7.1.3 Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez zatrudnienia.

Nasza jakość - Twoja szansa - kompleksowy program rozwoju szkolnictwa zawodowego

Projekt „Nasza jakość - Twoja szansa - kompleksowy program rozwoju szkolnictwa zawodowego” (nr RPSL.11.02.01-24-03GA/16), realizowany jest przez Miasto Zabrze we współpracy z OŚWIATA i BIZNES Sp. z o.o., w ramach Poddziałania 11.2.1 Wsparcie szkolnictwa zawodowego - ZIT Subregionu Centralnego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020.

Strategia Rzemiosł – kompleksowe wsparcie w zakresie zarządzania strategicznego

Od 01.10.2016 do 31.08.2018 realizowany jest w partnerstwie projekt „Strategia Rzemiosł – kompleksowe wsparcie w zakresie zarządzania strategicznego” mający na celu wsparcie doradcze dla 80 mikro małych i średnich przedsiębiorstw, które bezpośrednio przełoży się na wzrost liczby MSP wykorzystujących wsparcie partnerów społecznych przy realizacji działań wspierających rozwój przedsiębiorstwa, w tym pozwalających na efektywne wykorzystanie podmiotowych systemów finansowania w regionach.

"Nowy start - wsparcie śląskiej młodzieży"

Do udziału w projekcie zapraszamy osoby spełniające łącznie poniższe kryteria:

 • Nie pracują (tj. są bezrobotni lub bierni zawodowo),
 • Nie kształcą się (w systemie stacjonarnym ani ze środków publicznych),
 • Nie szkolą się.

„Aktywność zawodowa szansą na zmiany”

Do udziału w projekcie zapraszamy osoby spełniające łącznie poniższe kryteria:

 • w wieku powyżej 30 lat,
 • niepracujące (bezrobotne lub bierne zawodowo),
 • zamieszkałe na terenie woj. śląskiego

"Kompetencje cyfrowe dla NEET”

Do udziału w projekcie zapraszamy osoby spełniające łącznie poniższe kryteria:

 • w wieku 15-24 lata,
 • niepracujące (bezrobotne lub bierne zawodowo),
 • niekształcące się (w trybie dziennym),
 • zamieszkałe na terenie woj. śląskiego

"Młody budowlaniec - sukces zawodowy"

Do udziału w projekcie zapraszamy osoby spełniające łącznie poniższe kryteria:

 • w wieku 18-24 lata,
 • niepracujące (bezrobotne lub bierne zawodowo),
 • niekształcące się (w trybie dziennym),
 • zamieszkałe na terenie woj. śląskiego

"Skierujmy się na pracę..."

Do udziału w projekcie zapraszamy osoby spełniające łącznie poniższe kryteria:

 • w wieku 18-24 lata,
 • niepracujące (bezrobotne lub bierne zawodowo),
 • niekształcące się (w trybie dziennym),
 • zamieszkałe na terenie woj. śląskiego