zmień kontrast zmień kontrast
Zmień kontrast
zmień czcionkę zmień czcionkę
Zmień czcionkę

 POLITYKA JAKOŚCI

Misją OŚWIATA i BIZNES Spółki z o.o. jest skuteczna i sprawna realizacja usług w celu jak najlepszego zaspokajania potrzeb klientów oraz podejmowanie działań we współpracy z partnerami publicznymi
i prywatnymi na rzecz rozwoju zasobów ludzkich regionu i kraju.

 

Główne cele jakościowe Spółki to:

 • Staranna i profesjonalna obsługa klientów Spółki;
 • Tworzenie zespołu wysoko wykwalifikowanych pracowników, świadomych wizji Spółki;
 • Zapewnienie najwyższego poziomu usług doradczych, szkoleniowych, turystycznych i pośrednictwa pracy, poprzez uznawanie i budowanie takich wartości, jak:

          - szacunek dla człowieka,

          - otwartość na ludzi,

         - konsekwencja i odpowiedzialność,

         - atmosfera życzliwości i zrozumienia,

         - wykształcenie potrzeby ciągłego doskonalenia,

         - kreatywność myślenia i działania ukierunkowanego na rozwiązywanie trudnych sytuacji,

         - troska o środowisko;

 • Zapewnienie skutecznego systemu zarządzania pracą Spółki poprzez opracowanie dokumentacji zarządzania jakością;
 • Informatyzacja procesów realizowanych w komórkach organizacyjnych Spółki dla usprawnienia komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej;
 • Zapewnienie odpowiedniej bazy lokalowej i wyposażenia technicznego umożliwiającego sprawne funkcjonowanie Spółki;

Powyższe cele zamierzamy osiągnąć dzięki:

 • Wdrożeniu Systemu Zarządzania Jakością, zgodnego z normą ISO 9001:2015;
 • Informatyzacji Spółki;
 • Prowadzeniu planowych szkoleń pracowników i ocenie skuteczności tych szkoleń;
 • Realizacji planów inwestycyjno-modernizacyjnych Spółki;
 • Systematycznego przeprowadzania badań rynku usług szkoleniowych i potrzeb oraz oczekiwań klienta.

Jednocześnie zobowiązujemy się do ciągłego doskonalenia Systemu Zarządzania Jakością oraz do spełniania mających zastosowanie wymagań.

Pracownicy OŚWIATA i BIZNES Spółki z o.o.w Katowicach zostali zapoznani z niniejszą Polityką Jakości.

Za jej realizację osobistą odpowiedzialność ponosi Prezes Zarządu.

 

Katowice, 21.07.2021r.                                                                                  Piotr Skrzypecki

                                                                                                                    Prezes Zarządu