zmień kontrast zmień kontrast
Zmień kontrast
zmień czcionkę zmień czcionkę
Zmień czcionkę

WySTARTuj na rynek pracy!

 

Projekt „WySTARTuj na rynek pracy!” (nr POWR.01.02.01-24-0038/20) realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Priorytet I. Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy, Poddziałanie 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego przez OŚWIATA i BIZNES Sp. z o.o.

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Okres realizacji projektu: od 1 kwietnia 2021 r. do 30 listopada 2023 r.

Cel projektu:

Wzrost aktywności zawodowej 212 osób (112 K i 100M) w tym 169 osób (87 Ki 82M) biernych zawodowo lub bezrobotnych niezarejestrowane w urzędzie pracyuczestniczących w projekcie, z kategorii osób NEET. z terenu woj. śląskiego oraz 43os. (25K i 18M) tzw. ubogich pracujących, osób zatrudnionych naumowach krótkotermin. oraz pracujących w ramach um.cywilno-prawnych - poprzez ich udział w indywidualnych programach aktywizacji zawodowej,realizowanych w okresie trwania projektu, tj. 01.04.2021-30.11.2023 r.

Wartość projektu wynosi: 2 335 470,00 PLN

Dofinansowanie projektu: 2 218 696,50 PLN.

Udział w projekcie rozumiany jest jako uzyskanie następującego wsparcia:

 1. Identyfikacja potrzeb/predyspozycji wraz z poradnictwem zawodowym:
  Etap I – Przeprowadzenie diagnozy sytuacji zawodowej uczestnika projektu;
  Etap II – Przygotowanie IPD przez doradcę zawodowego z udziałem uczestnika projektu;
  Przygotowanie IPD ma na celu wyznaczenie realistycznych celów zawodowych i wytyczenie opartej na nich indywidualnej ścieżki rozwoju zawodowego, zmotywowanie uczestnika do podjęcia działań zorientowanych na osiągnięcie celów zawodowych, zaplanowanie działań rozwojowych prowadzących do realizacji celów.
  Etap III – Realizacja IPD przy wsparciu doradcy zawodowego;
  Etap IV – Zakończenie realizacji IPD – podsumowanie działań.
 2. Pośrednictwo pracy:
  Indywidualne spotkania z pośrednikiem pracy, który ma m.in. przedstawiać oferty pracy, pomóc w wyszukiwaniu ofert pracy.
 3. W zależności od wskazań IPD obligatoryjnie jedna z poniższych form wsparcia:
  a) Szkolenia zawodowe,
  b) Staż.

Projekt skierowany jest do osób  zamieszkałych na terenie województwa śląskiego, spełniających łącznie poniższe kryteria:

         1. Wiek 18-29 lat,

         2.  Zamieszkiwanie na terenie miasta województwa śląskiego w rozumieniu przepisów Kodeksu     Cywilnego,

         3. Przynależność do jednej z niżej wymienionych grup:

 • osób z grupy NEET niezarejestrowanych w powiatowych urzędach pracy, z wyłączeniem osób należących do grupy docelowej określonej dla trybu konkursowego w poddziałaniu 1.3.1 POWER
 • osób pracujących osób pracujących, znajdujących się w trudnej sytuacji na rynku pracy, tj.: osób ubogich pracujących, osób zatrudnionych na umowie krótkoterminowej lub cywilno-prawnej, których miesięczne zarobki nie przekraczają wysokości minimalnego wynagrodzenia (w odniesieniu do miesiąca poprzedzającego dzień przystąpienia do projekt
  4. Nieodbywanie kary pozbawienia wolności

         5. Nieuczestniczenie w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym oraz nieuczestniczenie w okresie  ostatnich 4 tygodni w pozaszkolnych zajęciach finansowanych ze środków publicznych mających na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych, potrzebnych do wykonywania pracy.

         6. Nieprzynależenie do żadnej z poniższych grup:

         -    osoba, która opuściła pieczę zastępczą (do 2lat po opuszczeniu instytucji pieczy),

         -    osoba, która opuściła młodzieżowy ośrodek wychowawczy lub młodzieżowy ośrodek socjoterapii (do 2 lat po opuszczeniu),

         -    osoba, która opuściła specjalny ośrodek szkolno-wychowawczego lub specjalny ośrodek wychowawczy (do 2 lat po opuszczeniu),

         -    osoba, która zakończyła naukę w szkole specjalnej do 2lat po zakończeniu nauki w szkole  specjalnej),

         -    matka przebywającą w domu samotnej matki,

         -    osoba, która opuściła zakład karny lub areszt śledczy (do 2 lat po opuszczeniu),

         -    osoba, która opuściła zakład poprawczy lub schronisko dla nieletnich (do 2 lat po opuszczeniu),

         -    osoba, która opuściła zakład pracy chronionej (do 2 lat po zakończeniu zatrudnienia w zakładzie),

 

Pierwszeństwo udziału w projekcie mają osoby będące byłymi uczestnikami projektów z zakresu włączenia społecznego realizowanego w ramach celu tematycznego 9 w RPO.

W ramach projektu uczestnicy/uczestniczki mają zapewnione:

 •  stypendium w trakcie odbywania szkolenia/stażu,
 •  ubezpieczenie NNW w trakcie szkolenia/stażu,
 •  możliwość refundacji kosztów dojazdów na na miejsce realizacji form wsparcia realizowanych w ramach projektu.

 

Kontakt

Biuro projektu:
ul. Stanisława Staszica 20
43-600 Jaworzno

OD DNIA 08.03.2023 roku ULEGA ZMIANIE ADRES BIURA PROJEKTU: 43-600 JAWORZNO, UL. STASZICA 20

Numery kontaktowe:
880-789-347,

795-501-714,

518-178-151

 e-mail: wystartuj@oswiata.slask.pl

 

 

Informacja o dostępności biura projektu:

 

Informujemy, że w w dniu 10.11.2023 roku biuro projektu będzie nieczynne. 

 

Informujemy, że w dniach 02.05.2023 roku oraz 09.06.2023 roku biuro projektu będzie nieczynne.

 Informujemy, że w dniach 03.03.2023 roku – 07.03.2023 roku biuro projektu będzie nieczynne.

Informujemy, że w w dniu 14.08.2023 roku biuro projektu będzie nieczynne.

 

Za utrudnienia przepraszamy

 

 

 

Dokumenty do pobrania:

Regulamin Uczestnictwa obowiązujący od 06.09.2023 r.Regulamin aktualny

Aneks 6 do Regulminu Uczestnictwa z dnia 06.09.2023 rAneks nr 7

 

 

Regulamin Uczestnictwa obowiązujący do 27.01.2022r. Regulamin 1

Regulamin Uczestnictwa obowiązujący od 28.01.2022 do 08.06.2022r. Regulamin 02

Aneks 1 do Regulminu Uczestnictwa z dnia 28.01.2022r. Aneks nr 1

Regulamin Uczestnictwa obowiązujący od 09.06.2022r. do 15.01.2023r.  Regulamin 3

Aneks 2 do Regulminu Uczestnictwa z dnia 09.06.2022r. Aneks nr 2

 Regulamin Uczestnictwa obowiązujący od 16.01.2023 r. Regulamin aktualny

Aneks 3 do Regulminu Uczestnictwa z dnia 16.01.2023 r.Aneks nr 3

 Regulamin Uczestnictwa obowiązujący od 02.03.2023 r. Regulamin aktualny

Aneks 4 do Regulminu Uczestnictwa z dnia 02.03.2023 r.Aneks nr 4

 Regulamin Uczestnictwa obowiązujący od 08.03.2023 r. Regulamin aktualny

Aneks 5 do Regulminu Uczestnictwa z dnia 08.03.2023 r.Aneks nr 5

 Regulamin Uczestnictwa obowiązujący od 02.06.2023 r. Regulamin aktualny

Aneks 6 do Regulminu Uczestnictwa z dnia 02.06.2023 r.Aneks nr 6

 

 

Formularz zgłoszeniowy Formularz zgłoszeniowy.pdf

Oświadczenie dotyczące wykształcenia Oświadczenie.pdf

Wniosek o zwrot kosztów dojazdu Wniosek o zwrot za dojazd.pdf

Wniosek o zwrot kosztów opiekiWniosek o zwrot za opieke.pdf

 

Harmonogramy aktualnie realizowanych wsparć:

Doradztwo zawodowe Harmonogram - doradztwo zawodowe.pdf

Harmonogram - doradztwo zawodowe - szczegółowy Harmonogram - doradztwo zawodowe - szczegółowy

Pośrednictwo pracy Harmonogram - pośrednictwo pracy.pdf 

Harmonogram - pośrednictwo pracy - szczegółowy Harmonogram - pośrednictwo pracy - szczegółowy

Harmonogram - STAŻ Harmonogram - STAŻ

Szkolenie Grupa 1 Harmonogram szkolenia Grupa 1.pdf

Szkolenie Grupa 2Harmonogram szkolenia Grupa 2.pdf

Szkolenie Grupa 3 Harmonogram Szkolenia Grupa 3

Szkolenie Grupa 4 Harmonogram szkolenia Grupa 4

Szkolenie Grupa 4 AKTUALIZACJA Harmonogram szkolenia gr 4 AKTUALIZACJA

Szkolenie Grupa 5 Harmonogram szkolenia Grupa 5

Szkolenie Grupa 6 Harmonogram szkolenia Grupa 6

Szkolenie Grupa 7  Harmonogram szkolenia Grupa 7

Szkolenie Grupa 8 Harmonogram szkolenia Grupa 8

Szkolenie Grupa 9  Harmonogram Szkolenia Grupa 9 część teoretyczna

                                Harmonogram szkolenia Grupa 9 część praktyczna

Szkolenie Grupa 10 Harmonogram szkolenia Grupa 10

Szkolenie Grupa 11 Harmonogram Szkolenia Grupa 11

Szkolenie Grupa 12 Harmonogram szkolenia Grupa 12

Szkolenie Grupa 13 Harmonogram szkolenia Grupa 13

Szkolenie Grupa 14 Harmonogram szkolenia Grupa 14

Szkolenie Grupa 15 Harmonogram szkolenia Grupa 15

Szkolenie Grupa 16 Harmonogram szkolenia Grupa 16

Szkolenie Grupa 17 Harmonogram szkolenia Grupa 17

Szkolenie Grupa 18 Harmonogram szkolenia Grupa 18

Szkolenie Grupa 19 Harmonogram szkolenia Grupa 19

Szkolenie Grupa 20 Harmonogram szkolenia Grupa 20

Szkolenie Grupa 21 Harmonogram szkolenia Grupa 21

Szkolenie Grupa 22 Harmonogram szkolenia Grupa 22

Szkolenie Grupa 23 Harmonogram szkolenia Grupa 23

Szkolenie Grupa 24 Harmonogram szkolenia Grupa 24

Szkolenie Grupa 25 Harmonogram szkolenia Grupa 25

Szkolenie Grupa 26 Harmonogram szkolenia Grupa 26

Szkolenie Grupa 27 Harmonogram szkolenia Grupa 27

Szkolenie Grupa 28 Harmonogram szkolenia Grupa 28

Szkolenie Grupa 29 Harmonogram szkolenia Grupa 29

Szkolenie Grupa 30 Harmonogram szkolenia Grupa 30

Szkolenie Grupa 31 Harmonogram szkolenia Grupa 31

Szkolenie Grupa 32 Harmonogram szkolenia Grupa 32

Szkolenie Grupa 33 Harmonogram szkolenia Grupa 33

Szkolenie Grupa 34 Harmonogram szkolenia Grupa 34

Szkolenie Grupa 35 Harmonogram szkolenia Grupa 35

Szkolenie Grupa 36 Harmonogram szkolenia Grupa 36

Szkolenie Grupa 37 Harmonogram szkolenia Grupa 37

Szkolenie Grupa 38 Harmonogram szkolenia Grupa 38

Szkolenie Grupa 39 Harmonogram szkolenia Grupa 39

Szkolenie Grupa 40 Harmonogram szkolenia Grupa 40

Szkolenie Grupa 40 Aktualizacja Harmonogramu szkolenia Grupa 40 Aktualizacja

Szkolenie Grupa 41  Harmonogram szkolenia Grupa 41

Szkolenie Grupa 42 Harmonogram szkolenia Grupa 42

Szkolenie Grupa 43 Harmonogram szkolenia Grupa 43

Szkolenie Grupa 44 Harmonogram szkolenia Grupa 44

Szkolenie Grupa 45 Harmonogram szkolenia Grupa 45

Szkolenie Grupa 46 Harmonogram szkolenia Grupa 46

Szkolenie Grupa 47 Harmonogram szkolenia Grupa 47