zmień kontrast zmień kontrast
Zmień kontrast
zmień czcionkę zmień czcionkę
Zmień czcionkę

WySTARTuj na rynek pracy!

 

Projekt „WySTARTuj na rynek pracy!” nr POWR.01.02.01-24-0038/20 współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego i jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

 

Okres realizacji projektu: od 1 kwietnia 2021 r. do 30 września 2022 r.

 

Cel projektu:

Wzrost aktywności zawodowej na rynku pracy w okresie 01.04.2021-30.09.2022 grupy 170 osób biernych zawodowo lub bezrobotnych niezarejestrowanych w urzędzie pracy, przynależących do kategorii osób NEET oraz osób tzw. ubogich pracujących, osób zatrudnionych na

umowach krótkoterminowych oraz pracujących w ramach umów cywilno-prawnych,  z terenu woj. śląskiego poprzez zastosowanie zindywidualizowanych instrumentów i usług aktywizacji zawodowo-edukacyjnej.

 

Wartość projektu wynosi: 1 875 780,00 PLN

Dofinansowanie projektu: 1 781 991,00 PLN

 

Udział w projekcie rozumiany jest jako uzyskanie następującego wsparcia

 

 1. Identyfikacja potrzeb/predyspozycji wraz z poradnictwem zawodowym:
  Etap I – Przeprowadzenie diagnozy sytuacji zawodowej uczestnika projektu;
  Etap II – Przygotowanie IPD przez doradcę zawodowego z udziałem uczestnika projektu;
  Przygotowanie IPD ma na celu wyznaczenie realistycznych celów zawodowych i wytyczenie opartej na nich indywidualnej ścieżki rozwoju zawodowego, zmotywowanie uczestnika do podjęcia działań zorientowanych na osiągnięcie celów zawodowych, zaplanowanie działań rozwojowych prowadzących do realizacji celów.
  Etap III – Realizacja IPD przy wsparciu doradcy zawodowego;
  Etap IV – Zakończenie realizacji IPD – podsumowanie działań.

 2. Pośrednictwo pracy
  Indywidualne spotkania z pośrednikiem pracy, który ma m.in. przedstawiać oferty pracy, pomóc w wyszukiwaniu ofert pracy.


 3. W zależności od wskazań IPD obligatoryjnie jedna z poniższych form wsparcia:

           a) Szkolenie zawodowe

           b) Staż

 

Projekt skierowany jest do osób zamieszkałych na terenie województwa śląskiego, spełniających łącznie poniższe kryteria:

a. wiek w przedziale 18-29 lat,

b. przynależność do jednej z niżej wymienionych grup:

       - osób niepracujących niezarejestrowanych w urzędzie (tj. biernych zawodowo lub bezrobotnych 
         niezarejestrowanej w urzędzie pracy,

       - osób ubogich pracujących,

       - osób zatrudnionych na umowie krótkoterminowej, których miesięczne zarobki nie przekraczają 120%
         wysokości minimalnego wynagrodzenia (w odniesieniu do miesiąca poprzedzającego dzień przystąpienia
         do projektu),

      -  osób pracujących w ramach umowy cywilno-prawnej, których miesięczne zarobki nie przekraczają 120%
         wysokości minimalnego wynagrodzenia (w odniesieniu do miesiąca poprzedzającego dzień przystąpienia
         do projektu)

c. pozaszkolnych zajęciach finansowanych ze środków publicznych mających na celu uzyskanie,
    uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych, potrzebnych do
    wykonywania pracy,

d. zamieszkiwanie na terenie województwa śląskiego w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego,

e. nieprzynależenie do żadnej z poniższych grup:

       -   młodzież z pieczy zastępczej opuszczająca pieczę (do roku po opuszczeniu instytucji pieczy),

       -    matki opuszczające pieczę (do roku po opuszczeniu instytucji pieczy),

       -   absolwenci młodzieżowych ośrodków wychowawczych i młodzieżowych ośrodków socjoterapii (do roku
           po opuszczeniu),

       -   absolwenci specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych i specjalnych ośrodków wychowawczych (do
           roku po opuszczeniu) – specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze oraz specjalne ośrodki wychowawcze
           są prowadzone dla dzieci i młodzieży,

      -   matki przebywające w domach samotnej matki,

      -   osoby młode opuszczające zakłady karne lub areszty śledcze (do roku po opuszczeniu).

f. nie odbywanie kary pozbawienia wolności.

 

Do udziału w projekcie zapraszamy w szczególności:

 • kobiety,
 • osoby z wykształceniem maksymalnie średnim (tj. na poziomie ISCED 3 i poniżej)
 • osoby zamieszkałe na terenie miast średnich oraz miast tracących funkcje społeczna – gospodarcze (wykaz miast znajduje się w Regulaminie uczestnictwa),
 • osoby z niepełnosprawnościami,
 • byłych uczestników projektów z zakresu włączenia społecznego realizowanych w ramach celu tematycznego 9 w RPO (tj. Działania 9.1, 9.2 oraz 9.3 RPO WSL).

 

W ramach projektu uczestnicy/uczestniczki mają zapewnione:

 • stypendium w trakcie odbywania szkolenia/stażu
 • ubezpieczenie NNW w trakcie szkolenia/stażu,
 • możliwość refundacji kosztów dojazdów na miejsce realizacji form wsparcia realizowanych w ramach projektu.
 • REGULAMIN UDZIAŁU W PROJEKCIE

 

Niezbędne dokumenty:

  

 

Kontakt

 

Biuro projektu:
ul. Karola Darwina 17
43-600 Jaworzno

Numery kontaktowe:

509 681 574
503 149 537