zmień kontrast zmień kontrast
Zmień kontrast
zmień czcionkę zmień czcionkę
Zmień czcionkę

WySTARTuj na rynek pracy!

 

Projekt „WySTARTuj na rynek pracy!” (nr POWR.01.02.01-24-0038/20) realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Priorytet I. Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy, Poddziałanie 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego przez OŚWIATA i BIZNES Sp. z o.o.

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Okres realizacji projektu: od 1 kwietnia 2021 r. do 30 września 2022 r.

Cel projektu:

Wzrost aktywności zawodowej 170 osób (90 K i80 M) w tym 136 osób (70 Ki 66M) biernych zawodowo lub bezrobotnych niezarejestrowane w urzędzie pracyuczestniczących w projekcie, z kategorii osób NEET. z terenu woj. śląskiego oraz 34os. (20K i 14M) tzw. ubogich pracujących, osób zatrudnionych naumowach krótkotermin. oraz pracujących w ramach um.cywilno-prawnych - poprzez ich udział w indywidualnych programach aktywizacji zawodowej,realizowanych w okresie trwania projektu, tj. 01.04.2021-30.09.2022 r.

Wartość projektu wynosi: 1 670 080 PLN

Dofinansowanie projektu: 1 576 291,00 PLN.

Udział w projekcie rozumiany jest jako uzyskanie następującego wsparcia:

 1. Identyfikacja potrzeb/predyspozycji wraz z poradnictwem zawodowym:
  Etap I – Przeprowadzenie diagnozy sytuacji zawodowej uczestnika projektu;
  Etap II – Przygotowanie IPD przez doradcę zawodowego z udziałem uczestnika projektu;
  Przygotowanie IPD ma na celu wyznaczenie realistycznych celów zawodowych i wytyczenie opartej na nich indywidualnej ścieżki rozwoju zawodowego, zmotywowanie uczestnika do podjęcia działań zorientowanych na osiągnięcie celów zawodowych, zaplanowanie działań rozwojowych prowadzących do realizacji celów.
  Etap III – Realizacja IPD przy wsparciu doradcy zawodowego;
  Etap IV – Zakończenie realizacji IPD – podsumowanie działań.
 2. Pośrednictwo pracy:
  Indywidualne spotkania z pośrednikiem pracy, który ma m.in. przedstawiać oferty pracy, pomóc w wyszukiwaniu ofert pracy.
 3. W zależności od wskazań IPD obligatoryjnie jedna z poniższych form wsparcia:
  a) Szkolenia zawodowe,
  b) Staż.

Projekt skierowany jest do osób  zamieszkałych na terenie województwa śląskiego, spełniających łącznie poniższe kryteria:

         1.    wiek 18-29 lat,

         2.    zamieszkiwanie na terenie miasta województwa śląskiego w rozumieniu przepisów Kodeksu           Cywilnego,

         3.    przynależność do jednej z niżej wymienionych grup:

 • osób z grupy NEET niezarejestrowanych w powiatowych urzędach pracy, z wyłączeniem osób należących do grupy docelowej określonej dla trybu konkursowego w poddziałaniu 1.3.1 POWER
 • osób pracujących osób pracujących, znajdujących się w trudnej sytuacji na rynku pracy, tj.: osób ubogich pracujących, osób zatrudnionych na umowie krótkoterminowej lub cywilno-prawnej, których miesięczne zarobki nie przekraczają wysokości minimalnego wynagrodzenia (w odniesieniu do miesiąca poprzedzającego dzień przystąpienia do projekt
  4.  nieodbywanie kary pozbawienia wolności

W ramach projektu uczestnicy/uczestniczki mają zapewnione:

 •  stypendium w trakcie odbywania szkolenia/stażu,
 •  ubezpieczenie NNW w trakcie szkolenia/stażu,
 •  możliwość refundacji kosztów dojazdów na na miejsce realizacji form wsparcia realizowanych w ramach projektu.

 

Kontakt

Biuro projektu:
ul. Karola Darwina 17
43-600 Jaworzno

Numery kontaktowe:
517-921-652,

795-501-714,

518-178-151

 e-mail: wystartuj@oswiata.slask.pl

 

Dokumenty do pobrania:

Regulaminu uczestnictwa Regulamin.pdf 

Formularz zgłoszeniowy Formularz zgłoszeniowy.pdf

Oświadczenie dotyczące wykształcenia Oświadczenie.pdf

Wniosek o zwrot kosztów dojazdu Wniosek o zwrot za dojazd.pdf

Wniosek o zwrot kosztów opiekiWniosek o zwrot za opieke.pdf

 

Harmonogramy aktualnie realizowanych wsparć:

Doradztwo zawodowe Harmonogram - doradztwo zawodowe.pdf

Pośrednictwo pracyHarmonogram - pośrednictwo pracy.pdf 

Szkolenie Grupa 1 Harmonogram szkolenia Grupa 1.pdf

Szkolenie Grupa 2Harmonogram szkolenia Grupa 2.pdf

Szkolenie Grupa 3 Harmonogram Gr 3