zmień kontrast zmień kontrast
Zmień kontrast
zmień czcionkę zmień czcionkę
Zmień czcionkę

Kompleksowy program wspomagania dolnośląskich szkół - ZAKOŃCZONY

 

 

PROJEKT JUŻ ZAKOŃCZONY

 

Projekt „Kompleksowy program wspomagania dolnośląskich szkół” realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Działanie 2.10 Wysoka jakość systemu oświaty przez OŚWIATA i BIZNES Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach w partnerstwie z Krajową Izbą Gospodarczą z siedzibą w Warszawie, AXON Centrum Edukacyjno-Medycznym Leszek Twarowski z siedzibą w Białymstoku oraz MDDP Sp. z o.o. Akademia Biznesu Sp. k. z siedzibą w Warszawie.

Zapraszamy kadrę kierowniczą dolnośląskich placówek do udziału w projekcie.

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt realizowany jest pod nadzorem Ministerstwa Edukacji Narodowej pełniącego rolę Instytucji Pośredniczącej.

Okres realizacji Projektu01.08.2018r. - 30.11.2020r.

Wartość Projektu4 833 290,20 zł, w tym wkład Funduszy Europejskich: 4 073 496,98 zł.

Cel Projektu

Do końca 01.2020r. w 480 szkołach/przedszkolach z terenu woj. dolnośląskiego wdrożony zostanie kompleksowy system wspomagania placówki w zakresie rozwoju kompetencji kluczowych uczniów niezbędnych do poruszania się na rynku pracy, nauczania eksperymentalnego, właściwych postaw uczniów oraz metod zindywidualizowanego podejścia do ucznia.

Cel ten wpisuje się w cel osi priorytetowej - Podniesienie kompetencji kadry kierowniczej szkół/przedszkoli/placówek bezpośrednio wpłynie na poprawę funkcjonowania i zwiększenie wykorzystania systemu wspomagania szkół w zakresie kompetencji kluczowych uczniów niezbędnych do poruszania się na rynku pracy, nauczania eksperymentalnego, właściwych postaw uczniów oraz metod zindywidualizowanego podejścia do ucznia. Dzięki przeprowadzonemu w ramach projektu wparciu, zakłada się iż w 480 szkołach/przedszkolach/placówek z terenu woj. dolnośląskiego wdrożony zostanie kompleksowy system wspomagania placówki w zakresie rozwoju kompetencji kluczowych uczniów niezbędnych do poruszania się na rynku pracy, nauczania eksperymentalnego, właściwych postaw uczniów oraz metod zindywidualizowanego podejścia do ucznia.

Założony cel wpisuje się również w Strategia Rozwoju Województwa Dolnośląskiego 2020 Zwiększenie wykorzystania systemu wspomagania szkół w zakresie kompetencji kluczowych uczniów niezbędnych do poruszania się na rynku pracy, nauczania eksperymentalnego, właściwych postaw uczniów oraz metod zindywidualizowanego podejścia do ucznia wpisuje się w kierunek strategiczny programu tj. zapewnienie wysokiej jakości kształcenia, wychowania i opieki.

Grupa docelowa:

480 dyrektorów, wicedyrektorów, kierowników zespołów przedmiotowych oraz kierowników świetlic szkolnych ze szkół/przedszkoli/ placówek z terenu woj. dolnośląskiego, w tym min. 240 osób pracujących na terenie gmin wiejskich i wiejsko-miejskich.

Z jednej szkoły może wziąć udział tylko jedna osoba.

Ze wsparcia wyklucza się kadrę kierowniczą:

▪ szkół/przedszkoli/placówek przewidzianych do likwidacji;

▪ szkół/ przedszkoli, które zostały objęte wsparciem w zakresie wspomagania w ramach projektów pozakonkursowych ORE oraz projektów konkursowych;

▪ realizowanych w Działaniu 2.10 PO WER dot. szkolenia i doradztwa dla pracowników systemu wspomagania pracy szkoły i organów prowadzących oraz trenerów, wsparcia tworzenia szkół ćwiczeń, szkolenia i doradztwa dla kadry kierowniczej systemu oświaty (w tym kadry JST) pod kątem kształtowania umiejętności.

W przypadku placówek wsparcie może być udzielone jedynie placówkom nie udzielających wsparcia szkołom i przedszkolom, a więc ujętych w art. 2 ust. 3-5, 7-8 ustawy z dnia 14.12.2016 r. Prawo oświatowe.

Formy wsparcia:

▪ Szkolenia

▪ Doradztwo i sieci współpracy

W ramach Projektu uczestnicy mają zapewnione:

▪ noclegi (śniadanie + kolacja),

▪ materiały szkoleniowe,

▪ wyżywienie podczas szkoleń,

▪ wsparcie indywidualnego doradcy w swoim miejscu pracy,

▪ dostęp do sieci współpracy.

 

Kontakt:

OŚWIATA i BIZNES Sp. z o.o.

40-092 Katowice, ul. Mickiewicza 28/5

tel./fax 32/258-71-72 w. 33 lub 34

e-mail: projekty@oswiata.slask.pl

Strona internetowa Projektu - Link