zmień kontrast zmień kontrast
Zmień kontrast
zmień czcionkę zmień czcionkę
Zmień czcionkę

Szkolenia dla managerów wszystkich szczebli zarządzania

ABC managera

Podczas szkolenia uczestnicy nabędą wiedzę z zakresu kluczowych umiejętności menedżerskich oraz psychologii zarządzania. Przećwiczą umiejętności potrzebne do efektywnej realizacji zadań menedżerskich, poznają swoje mocne strony i obszary rozwojowe oraz najważniejsze teorie stanowiące bazę do kierowania ludźmi, w tym podstawy Organizacyjnej Analizy Transakcyjnej.

Autoprezentacja dla wyższej kadry kierowniczej

Podczas szkolenia uczestnicy rozszerzają wiedzę i umiejętności w zakresie przywództwa. Zapoznają się oraz opanowują techniki publicznej autoprezentacji.

Budowa i zarządzanie zespołem

Podczas szkolenia uczestnicy poszerzają wiedzę na temat procesu grupowego, poznają proces kształtowania zachowań sprzyjających porozumiewaniu się i pracy zespołu. Poznają swoje mocne i słabe strony funkcjonowania w zespole oraz zarządzania zespołem, polepszają skuteczność kierowania współpracą w zespole w trudnych sytuacjach zawodowych.

Budowanie pozycji lidera

Podczas szkolenia uczestnicy dowiadują się jak świadomie pełnić rolę lidera oraz kształtować swój styl przywództwa. Poznają zadania i cele, jakie stoją przed liderem w różnych sytuacjach i zespołach. Nabywają umiejętności skutecznego budowania i prowadzenia zespołów, budowania relacji  i zaangażowania w swoich zespołach, skutecznego komunikowania się z podwładnymi i rozwijania swoich pracowników przez odpowiednie delegowanie, wsparcie, adekwatnie dobrany styl przywództwa

Etyka organizacji

Podczas szkolenia uczestnicy nabywają wiedzę z zakresu kształtowania postaw i zachowań pracowników w relacjach wewnętrznych jak i zewnętrznych, co skutkuje poprawą efektywności firmy i budowie jej pozytywnemu wizerunku.

Komunikacja interpersonalna

Podczas szkolenia uczestnicy nabywają umiejętności komunikowania się z pracownikami, zapobiegania i rozwiazywania konfliktów, prowadzenia spotkań służbowych.

Kryzys w firmie – jak zapobiegać

Podczas szkolenia uczestnicy zapoznają się z przyczynami kryzysu, fazami kryzysu oraz metodami wyprowadzania firmy z kryzysu.

Mapowanie procesów biznesowych w praktyce

Podczas szkolenia uczestnicy pogłębiają wiedzę i doskonalą umiejętności z zakresu modelowania procesów biznesowych w oparciu o wybrane narzędzia i notacje oraz zastosowań modeli procesów w organizacji.

Modele referencyjne w modelowaniu procesów

Podczas szkolenia uczestnicy zapoznają się z dostępnymi modelami referencyjnymi w modelowaniu procesów organizacji oraz możliwościami ich wykorzystania w modelowaniu procesów.

Monitorowanie mierników procesów w przedsiębiorstwie

Podczas szkolenia uczestnicy pogłębiają wiedzę o stosowanych w praktyce wskaźnikach oceny jakościowej procesów oraz cechach, jakimi powinien wykazywać się prawidłowo zaprojektowany wskaźnik oceny procesów. Zostają wyposażeni w umiejętności związane z projektowaniem systemu oceny wskaźnikowej procesów w przedsiębiorstwie, doborem mierników (wskaźników) realizacji strategii dla różnych procesów funkcjonowania przedsiębiorstwa oraz tworzeniem i wdrażaniem zrównoważonej karty wyników.

Motywowanie pracowników

Podczas szkolenia uczestnicy doskonalą umiejętności w zakresie budowania motywacji pracowników w oparciu o wartości, kulturę organizacyjną, rolę menedżera, przywództwo i profesjonalną komunikację interpersonalną, m.in. w zakresie: narzędzi motywacyjnych, wzbudzania zaangażowania pracowników, czynników motywujących zespół, identyfikacji spadku aktywności pracowników, diagnozy stylu zarządzania, technik motywacji pozafinansowej, udzielania pochwał i konstruktywnej krytyki, wyznaczania celów, udzielania informacji zwrotnej czy efektywnej komunikacji.

Organizacja pracy i zarządzanie sobą w czasie

Podczas szkolenia uczestnicy identyfikują swój własny styl zarządzania sobą w czasie, nabywają umiejętności identyfikacji zajęć powodujących nieefektywne wykorzystanie czasu, a także ustalania priorytetów i efektywnego planowania działań w czasie.

Podnoszenie kwalifikacji pracowników

Podczas szkolenia uczestnicy zapoznają się z praktycznymi metodami i technikami podnoszenia   kwalifikacji, rozwijają umiejętności prowadzenia coachingu i mentoringu, upowszechniają filozofię ciągłego doskonalenia wśród pracowników firmy

Prowadzenie narad i spotkań

Podczas szkolenia uczestnicy przygotowują się do efektywnego organizowania i przeprowadzania spotkań wewnętrznych i zewnętrznych, zdobywają umiejętności w zakresie tworzenia planu zebrania, doboru odpowiednich środków przekazu, właściwego korzystania z pomocy audiowizualnych, skutecznego zarządzania sesją pytań i odpowiedzi oraz formułowania podsumowań.

Radzenie sobie ze stresem

Podczas szkolenia uczestnicy nabywają wiedzę w jaki sposób eliminować luz zmniejszać destruktywny wpływ stresu na funkcjonowanie zawodowe osób pracujących w warunkach dużego obciążenia związanego z kontaktem z klientami, odpowiedzialnością w kierowaniu i presji kontaktów interpersonalnych.

Techniki i mechanizmy wywierania wpływu

Podczas szkolenia uczestnicy poznają naturalne mechanizmy i technik wywierania wpływu, które umożliwiają zmianę postaw u ludzi w sposób etyczny i uczciwy. Nabywają umiejętność rozpoznawania manipulacji oraz poznają sposoby radzenia sobie z nią.

Tworzenie i zarządzanie architekturą procesów organizacji

Podczas szkolenia uczestnicy zostaną wyposażeni w podstawową wiedzę i umiejętności niezbędne do tworzenia, wdrożenia i zarządzania architekturą procesów organizacji.

Zarządzanie kulturą organizacji

Podczas szkolenia uczestnicy wskazują znaczenia kultury organizacyjnej oraz tożsamości kulturowej organizacji w budowaniu pozycji rynkowej przedsiębiorstwa oraz doskonaleniu skuteczności jego działania.

Zarządzanie procesami biznesowymi w firmie

 Podczas szkolenia uczestnicy zapoznają się z zasadami projektowania, wdrażania i zarządzania systemem zintegrowanych procesów biznesowych.

Zarządzanie projektem

Podczas szkolenia uczestnicy nabywają wiedzę z zakresu profesjonalnego zarządzania projektem, efektywnego działania w ramach grupy projektowej oraz stosowania nowoczesnych technik w ramach zarządzania projektem.

Zarządzanie przez jakość -TQM

Podczas szkolenia uczestnicy nabywają wiedzę w celu stosowania narzędzi technik potrzebnych przy rozwiązywaniu problemów i poprawy jakości.

Zintegrowany system zarządzania potencjałem pracy

Podczas szkolenia uczestnicy nabywają wiedzę z zakresu tworzenia zintegrowanego systemu zarządzania potencjałem pracy oraz skutecznego wykorzystania instrumentów.