Szansa na pracę!

Opis

 

Projekt „Szansa na pracę!” (nr POWR.01.03.01-00-0070/18) realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Priorytet I. Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.3 Wsparcie osób młodych znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji, Poddziałanie 1.3.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego przez OŚWIATA i BIZNES Spółka z o.o.

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 

 

Okres realizacji Projektu: 01.03.2019r. - 31.08.2020r.

Wartość Projektu454 054,20 zł, w tym wkład Funduszy Europejskich: 382 676,87 zł. 

Celem głównym Projektu jest podniesienie, poprzez realizację kompleksowego programu na rzecz aktywizacji zawodowej, poziomu aktywności zawodowej u 30 osób młodych do 29 roku życia (17 kobiet i 13 mężczyzn) oraz doprowadzenie do uzyskania zatrudnienia przez min 29% Uczestników Projektu.

Uczestnicy Projektu:

1. Projekt zakłada udział 30 osób z następujących grup docelowych:

 1. osoby, które opuściły pieczę zastępczą do dwóch lat po opuszczeniu instytucji pieczy;
 2. osoby, które opuściły młodzieżowe ośrodki wychowawcze i młodzieżowe ośrodki socjoterapii do dwóch lat po opuszczeniu;
 3. osoby, które opuściły specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze i specjalne ośrodki wychowawcze do dwóch lat po opuszczeniu;
 4. osoby, które zakończyły naukę w szkole specjalnej do dwóch lat po o zakończeniu nauki w szkole specjalnej;
 5. matki przebywające w domach samotnej matki;
 6. osoby, które opuściły zakłady pracy chronionej do dwóch lat po zakończeniu zatrudnienia w zakładzie.

2. Minimum 8 Uczestników Projektu stanowić będą osoby z niepełnosprawnościami.

3. Minimum 80 % Uczestników Projektu stanowić będą osoby, spełniające jednocześnie następujące kryteria:

 • są w przedziale wiekowym 15-29 lat,
 • mieszkają na terenie Polski,
 • należą do grupy osób wymienionej w punkcie 1,
 • nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu,
 • nie pracują, tj. posiadają status osoby biernej zawodowo,
 • należą do kategorii osób NEET (w tym imigranci i reemigranci).

4. Maksymalnie 20 % Uczestników Projektu stanowić będą osoby, spełniające jednocześnie następujące kryteria:

 • są w przedziale wiekowym 15-29 lat,
 • mieszkają na terenie Polski,
 • należą do grupy osób wymienionej w punkcie 1;
 • pracują i jednocześnie należą do jednej z następujących grup:
  - ubodzy pracujący,
  - osoby odchodzące z rolnictwa i ich rodziny,
  - osoby zatrudnione na umowach krótkoterminowych,
  - pracujący w ramach umów cywilno-prawnych (w tym imigranci i reemigranci).

Formy wsparcia:

 • Proces IPD (8 godzin zegarowych na uczestnika) - 30 osób;
 • Indywidualne wsparcie rozwoju osobistego - coaching (4 godziny zegarowe na uczestnika) - 30 osób;
 • Opieka mentora (8 godzin zegarowych na uczestnika) - 30 osób;
 • Wsparcie pośrednika pracy (8 godzin zegarowych na uczestnika) - 30 osób;
 • Kursy zawodowe - 30 osób (każdy uczestnik bierze udział w 1 kursie, zgodnym ze wskazaniem w IPD; kursy kończą się egzaminami);
 • Staże zawodowe (3 miesiące) - 24 osoby (dot. osób biernych zawodowo).

Planowane efekty Projektu:

 • 19 osób poniżej 30 lat uzyska kwalifikacje;
 • 8 osób poniżej 30 lat nabędzie kompetencje w wyniku udziału w szkoleniach;
 • 30 osób podniesie poziom integracji z rynkiem pracy;
 • 29 % Uczestników Projektu (spośród biernych zawodowo) podejmie zatrudnienie (w okresie do 3 miesięcy następujących po dniu, w którym zakończyli udział                         w Projekcie);
 • 27 % Uczestników Projektu (spośród pracujących) poprawi swoją sytuację na rynku pracy (w okresie do 3 miesięcy od zakończenia udziału w Projekcie);
 • 24 osoby otrzymają oferty pracy wysokiej jakości lub dalszego kształcenia, stażu;
 • 30 osób podniesie motywację do zmiany swojej sytuacji zawodowej.

 

Dokumenty do pobrania:

 

Harmonogramy form wsparcia:

 

Zapytania cenowe:

 

Kontakt:

Biura Projektu

32-600 Oświęcim, ul. Leszczyńskiej 7 pokój 304
tel. 33/847-54-767
e-mail: projekt131@oswiata.slask.pl

40-092 Katowice, ul. Mickiewicza 28/5
tel./fax 32/258-71-72 w. 33 lub 34
e-mail: projekty@oswiata.slask.pl