Biuro Projektów

Biuro Projektów zostało powołane z dniem 18 października 2004 roku.

Działalność Biura związana jest głównie z przygotowaniem wniosków o dofinansowanie realizacji projektów
z funduszy Unii Europejskiej oraz z realizacją tych projektów.

W ramach dotychczas zrealizowanych projektów udzieliliśmy wsparcia szkoleniowego i doradczego kilkuset firmom  w zakresie rozwoju umiejętności menedżerskich  i zarządzania jakością.

Wsparciem w ramach projektów objęliśmy kilka tysięcy osób. Były to osoby z różnych grup wiekowych (zarówno młodzież jak i osoby dorosłe), z różnym wykształceniem (od podstawowego po wyższe) oraz z różnym statusem na rynku pracy (zarówno osoby pracujące, jak i pozostające bez zatrudnienia - bezrobotne i nieaktywne zawodowo). Wsparciem  objęliśmy również osoby z niepełnosprawnościami (o różnym stopniu i rodzaju niepełnosprawności) - trzy zrealizowane przez nas projekty były skierowane wyłącznie do tej grupy docelowej.

Realizowaliśmy projekty zarówno na terenie województwa śląskiego, jak i o zasięgu ogólnopolskim.

Jako Lider zrealizowaliśmy projekty:

 • Integracja i zatrudnienie
 • Krok w stronę pracy
 • Ja też mogę pracować!
 • Zrobimy to sami…
 • Egzamin kluczem do przyszłości
 • Rozwój zawodowy pracowników czynnikiem rozwoju firmy
 • Aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych
 • Rozwój umiejętności menedżerskich skutecznym elementem walki konkurencyjnej
 • Wysoka jakość usług gwarancją rozwoju firmy
 • Wzrost konkurencyjności firmy poprzez opracowanie i wdrożenie ISO 9001:2000

Jako Partner zrealizowaliśmy projekty:

 • Krok do przodu
 • Regionalna platforma zdalnej nauki technologii informacyjnych i komunikacyjnych, języka angielskiego oraz przedsiębiorczości

Jako Podwykonawca uczestniczyliśmy m.in. w realizacji projektów:

 • Urząd gminny - sprawny i przyjazny
 • Mój wybór, mój zawód, moja kariera
 • Mam zawód - mam pracę w regionie
 • Skuteczni na rynku pracy
 • Rozwój Kapitału Ludzkiego w małych i średnich przedsiębiorstwach
 • Śląski program doradztwa zawodowego dla kobiet

Zrealizowane projekty zostały wysoko ocenione przez ich uczestników, a dzięki realizacji projektu pn. „Egzamin kluczem do przyszłości” nasza firma znalazła się w wykazie podmiotów, których projekty unijne, realizowane
w ramach konkursów ogłoszonych przez Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach, wskazano jako przykłady dobrych praktyk.

W ramach nowej perspektywy finansowej Unii Europejskiej (na lata 2014-2020) aktywnie uczestniczymy
w pozyskiwaniu środków na realizację nowych projektów.

Od 26 września 2016r. jako Partner Miasta Zabrze realizujemy, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Poddziałanie 11.2.1) projekt "Nasza jakość - Twoja szansa - kompleksowy program rozwoju szkolnictwa zawodowego". Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Od  1 września 2017r. jako Partner Miasta Zabrze realizujemy, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Poddziałanie 11.1.4) projekt "Dotknij nauki". Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Od 1 listopada 2017r. jako Partner MDDP Sp. z o.o. Akademia Biznesu Sp. k. z siedzibą w Warszawie realizujemy,
w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (Działanie 2.10) projekt "Efektywna szkoła - wsparcie kadry zarządzającej placówek oświatowych z województwa lubelskiego". Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Od 1 grudnia 2017r. jako Partner Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie realizujemy, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (Działanie 2.10) projekt "Szkoła kompetencji". Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Od 1 sierpnia 2018r. realizujemy w partnerstwie z Krajową Izbą Gospodarczą z siedzibą w Warszawie, AXON Centrum Edukacyjno-Medycznym Leszek Twarowski z siedzibą w Białymstoku oraz MDDP Sp. z o.o. Akademia Biznesu Sp. k. z siedzibą w Warszawie, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (Działanie 2.10) projekt „Kompleksowy program wspomagania dolnośląskich szkół”. Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Kontakt:
Biuro Projektów
40-092 Katowice, ul. Mickiewicza 28/5
tel. 32 258 71 72 w. 33 lub 34
fax 32 258 71 72 w. 33
e-mail: projekty@oswiata.slask.pl