Wychowawca wypoczynku

Opis

 

 Termin szkolenia

19, 20, 21 - lipca 2019 r.

 

Cele ogólne:

Nabycie wiedzy i umiejętności  z zakresu prowadzenia grupy, zapewnienia bezpiecznych warunków wypoczynku i właściwej opieki wychowawczej podczas podróży i w trakcie pobytu w placówce wypoczynku dzieci i młodzieży.

 • Pierwsza pomoc
 • Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży
 • Organizacja zajęć w czasie trwania wypoczynku
 • Planowanie pracy opiekuńczej, wychowawczej i edukacyjnej
 • Ruch i rekreacja
 • Turystyka i krajoznawstwo

  Zajęcia kulturalno - oświatowe
 • Zajęcia praktyczno - techniczne
 • Prace społecznie użyteczne
 • Bezpieczeństwo życia i zdrowia uczestników wypoczynku

 

Zasady rekrutacji:

Uczestnicy kursu muszą spełniać następujące warunki:

 • mieć ukończone 18 lat
 • posiadać minimum średnie wykształcenie (nie dotyczy instruktorów harcerskich pełniących funkcję wychowawcy w placówkach wypoczynku, prowadzonych przez organizacje harcerskie)
 • posiadać odpowiednie predyspozycje do pracy z dziećmi i młodzieżą.

 

Koszt szkolenia: 160,00zł