zmień kontrast zmień kontrast
Zmień kontrast
zmień czcionkę zmień czcionkę
Zmień czcionkę

Członek służby porządkowej oraz służby informacyjnej podczas imprez masowych

Cele szkolenia:

Nabycie uprawnień do wykonywania zadań członka służby porządkowej i informacyjnej podczas imprez masowych, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Wymagania dla kandydatów: 

▪          obywatelstwo polskie lub obywatelstwo innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej oraz 

           biegła znajomość języka polskiego; 

▪          ukończone 18 lat; 

▪          pełna zdolność do czynności prawnych; 

▪          niekaralność prawomocnym orzeczeniem za przestępstwo umyślne.  

Program:

 

Temat

 
 1.  

Bezpieczeństwo imprez masowych, zasady ogólne. 

2

 1.  

Misja służb organizatora imprezy masowej.

2

 1.  

Zagadnienia prawne.

4

 1.  

Zasady wykonywania zadań członka służby porządkowej.

1

 1.  

Zasady wykonywania zadań członka służby informacyjnej.

1

 1.  

Zadania służb organizatora imprezy masowej.

3

 1.  

Wybrane elementy z zakresu psychologii i socjologii.

2

 1.  

Ochrona przeciwpożarowa imprez masowych.

2

 1.  

Techniki interwencyjne.

1

 1.  

Ćwiczenia praktyczne.

2

 1.  

Zasady udzielania pierwszej pomocy.

2

 1.  

Ewakuacja osób uczestniczących w imprezie masowej.

2

Razem godzin :

24

 

Cena szkolenia: 500,00zł

 

UWAGA! Dla chętnych dodatkowe zajęcia z zakresu ZASAD POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU ZAGROŻENIA ATAKIEM TERRORYSTYCZNYM (2 godziny) – w cenie kursu

 

 

Służby porządkowe i informacyjne są uprawnione do:

▪          sprawdzania i stwierdzania uprawnień osób do uczestniczenia w imprezie masowej, a w przypadku

           stwierdzenia braku takich uprawnień – wezwania ich do opuszczenia imprezy masowej; 

▪          legitymowania osób w celu ustalenia ich tożsamości; 

▪          przeglądania zawartości bagaży i odzieży osób w przypadku podejrzenia, że osoby te wnoszą lub

           posiadają przedmioty zabronione; 

▪          wydawania poleceń porządkowych osobom zakłócającym porządek publiczny lub zachowującym się

           niezgodnie z regulaminem imprezy masowej lub regulaminem obiektu (terenu), a w przypadku

           niewykonania tych poleceń – wezwania ich do opuszczenia imprezy masowej; 

▪          ujęcia, w celu niezwłocznego przekazania policji, osób stwarzających bezpośrednie zagrożenie dla

           dóbr powierzonych ochronie oraz osób dopuszczających się czynów zabronionych; 

▪          stosowania siły fizycznej w postaci chwytów obezwładniających lub podobnych technik obrony oraz

           kajdanek lub ręcznych miotaczy gazu, w przypadku zagrożenia dóbr powierzonych ochronie lub

           odparcia ataku na członka służby porządkowej, służby informacyjnej lub inną osobę oraz

           niewykonywania poleceń porządkowych.

 

Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia jest zgodne z wzorem stanowiącym załącznik do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 sierpnia 2011 (Dz. U. nr 183, poz. 1087), zaświadczenie jest bezterminowe