zmień kontrast zmień kontrast
Zmień kontrast
zmień czcionkę zmień czcionkę
Zmień czcionkę

Biuro Projektów

Biuro Projektów zostało powołane z dniem 18 października 2004 roku.

Działalność Biura związana jest głównie z przygotowaniem wniosków o dofinansowanie realizacji projektów
z funduszy Unii Europejskiej oraz z realizacją tych projektów.

W ramach dotychczas zrealizowanych projektów udzieliliśmy wsparcia szkoleniowego i doradczego kilkuset firmom w zakresie rozwoju umiejętności menedżerskich i zarządzania jakością.

Wsparciem w ramach projektów objęliśmy kilka tysięcy osób. Były to osoby z różnych grup wiekowych (zarówno młodzież jak i osoby dorosłe), z różnym wykształceniem (od podstawowego po wyższe) oraz z różnym statusem na rynku pracy (zarówno osoby pracujące, jak i pozostające bez zatrudnienia - bezrobotne i nieaktywne zawodowo). Wsparciem  objęliśmy również osoby z niepełnosprawnościami (o różnym stopniu i rodzaju niepełnosprawności) - trzy zrealizowane przez nas projekty były skierowane wyłącznie do tej grupy docelowej.

Realizowaliśmy projekty zarówno na terenie województwa śląskiego, jak i o zasięgu ogólnopolskim.

Jako Lider zrealizowaliśmy projekty:

 • Szansa na pracę!
 • Kompleksowy program wspomagania dolnośląskich szkół
 • Integracja i zatrudnienie
 • Krok w stronę pracy
 • Ja też mogę pracować!
 • Zrobimy to sami…
 • Egzamin kluczem do przyszłości
 • Rozwój zawodowy pracowników czynnikiem rozwoju firmy
 • Aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych
 • Rozwój umiejętności menedżerskich skutecznym elementem walki konkurencyjnej
 • Wysoka jakość usług gwarancją rozwoju firmy
 • Wzrost konkurencyjności firmy poprzez opracowanie i wdrożenie ISO 9001:2000

Jako Partner zrealizowaliśmy m.in. projekty:

 • Profesjonalne kadry procesu wspomagania
 • Szkoła Trenerów Procesu Wspomagania
 • Akademia profesjonalnych kadr systemu wspomagania pracy szkół
 • Profesjonalny system wspomagania szkół z województwa małopolskiego
 • Efektywna szkoła - wsparcie kadry zarządzającej placówek oświatowych z województwa lubelskiego
 • Nasza jakość- Twoja szansa - kompleksowy program rozwoju szkolnictwa zawodowego
 • Szkoła kompetencji
 • Dotknij nauki
 • Krok do przodu
 • Regionalna platforma zdalnej nauki technologii informacyjnych i komunikacyjnych, języka angielskiego oraz przedsiębiorczości

Jako Podwykonawca uczestniczyliśmy m.in. w realizacji projektów:

 • Urząd gminny - sprawny i przyjazny
 • Mój wybór, mój zawód, moja kariera
 • Mam zawód - mam pracę w regionie
 • Skuteczni na rynku pracy
 • Rozwój Kapitału Ludzkiego w małych i średnich przedsiębiorstwach
 • Śląski program doradztwa zawodowego dla kobiet

Zrealizowane projekty zostały wysoko ocenione przez ich uczestników, a dzięki realizacji projektu pn. „Egzamin kluczem do przyszłości” nasza firma znalazła się w wykazie podmiotów, których projekty unijne, realizowane
w ramach konkursów ogłoszonych przez Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach, wskazano jako przykłady dobrych praktyk.

W ramach nowej perspektywy finansowej Unii Europejskiej (na lata 2014-2020) aktywnie uczestniczymy
w pozyskiwaniu środków na realizację nowych projektów.

 

Od 1 marca 2020r. realizujemy w partnerstwie ze Stowarzyszeniem na Rzecz Szkoły Zarządzania i Handlu w Oświęcimiu (Społeczna Szkoła Zarządzania i Handlu) i Centrum Biznesu Małopolski Zachodniej Sp. z o. o. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020 (Poddziałanie 8.4.1), projekt "Rozwój kompetencji kadr sektora MŚP subregionu Małopolski Zachodniej". Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Od 1 kwietnia 2021r. realizujemy, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (Poddziałanie 1.2.1), projekt "WySTARTuj na rynek pracy!". Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Kontakt:
Biuro Projektów
40-154 Katowice, al. W. Korfantego 141 
tel. 32 204 14 73 w. 33 lub 34
e-mail: projekty@oswiata.slask.pl