zmień kontrast zmień kontrast
Zmień kontrast
zmień czcionkę zmień czcionkę
Zmień czcionkę

Szansa na pracę! - ZAKOŃCZONY

 

PROJEKT JUŻ ZAKOŃCZONY

 

Projekt „Szansa na pracę!” (nr POWR.01.03.01-00-0070/18) realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Priorytet I. Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.3 Wsparcie osób młodych znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji, Poddziałanie 1.3.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego przez OŚWIATA i BIZNES Spółka z o.o.

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 

 

Okres realizacji Projektu: 01.03.2019r. - 28.02.2021r. 

Wartość Projektu454 054,20 zł, w tym wkład Funduszy Europejskich: 382 676,87 zł. 

Celem głównym Projektu jest podniesienie, poprzez realizację kompleksowego programu na rzecz aktywizacji zawodowej, poziomu aktywności zawodowej u 30 osób młodych do 29 roku życia (17 kobiet i 13 mężczyzn) oraz doprowadzenie do uzyskania zatrudnienia przez min 29% Uczestników Projektu.

Uczestnicy Projektu:

1. Projekt zakłada udział 30 osób z następujących grup docelowych:

 1. osoby, które opuściły pieczę zastępczą do dwóch lat po opuszczeniu instytucji pieczy;
 2. osoby, które opuściły młodzieżowe ośrodki wychowawcze i młodzieżowe ośrodki socjoterapii do dwóch lat po opuszczeniu;
 3. osoby, które opuściły specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze i specjalne ośrodki wychowawcze do dwóch lat po opuszczeniu;
 4. osoby, które zakończyły naukę w szkole specjalnej do dwóch lat po o zakończeniu nauki w szkole specjalnej;
 5. matki przebywające w domach samotnej matki;
 6. osoby, które opuściły zakłady pracy chronionej do dwóch lat po zakończeniu zatrudnienia w zakładzie.

2. Minimum 8 Uczestników Projektu stanowić będą osoby z niepełnosprawnościami.

3. Uczestnikami Projektu będą osoby, spełniające jednocześnie następujące kryteria:

 • są w przedziale wiekowym 15-29 lat,
 • mieszkają na terenie Polski,
 • należą do grupy osób wymienionej w punkcie 1,
 • nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu,
 • nie pracują, tj. posiadają status osoby biernej zawodowo,
 • należą do kategorii osób NEET (w tym imigranci i reemigranci).

Formy wsparcia:

 • Proces IPD (7-8 godzin zegarowych na uczestnika) - 30 osób;
 • Indywidualne wsparcie rozwoju osobistego - coaching (3-4 godziny zegarowe na uczestnika) - 30 osób;
 • Opieka mentora (7-8 godzin zegarowych na uczestnika) - 30 osób;
 • Wsparcie pośrednika pracy (7-8 godzin zegarowych na uczestnika) - 30 osób;
 • Kursy zawodowe - 30 osób (każdy uczestnik bierze udział w 1 kursie, zgodnym ze wskazaniem w IPD; kursy kończą się egzaminami);
 • Staże zawodowe (3 miesiące) - 26 osób.

Planowane efekty Projektu:

 • 27 osób poniżej 30 lat uzyska kwalifikacje lub nabędzie kompetencje;
 • 30 osób podniesie poziom integracji z rynkiem pracy;
 • 29 % Uczestników Projektu podejmie zatrudnienie (w okresie do 3 miesięcy następujących po dniu, w którym zakończyli udział w Projekcie);
 • 30 osób otrzymają oferty pracy wysokiej jakości lub dalszego kształcenia, stażu;
 • 30 osób podniesie motywację do zmiany swojej sytuacji zawodowej.

 

Lista podmiotów, które uczestniczą w realizacji Projektu

 

Dokumenty do pobrania:

 

Harmonogramy form wsparcia:

 

 

Zapytania cenowe:

 

Rozeznanie rynku:

 • Kurs "Tester oprogramowania maszyn i urządzeń piekarniczo-cukierniczych wraz z podstawami piekarnictwa i cukiernictwa" - ZapytanieFormularzZałącznik nr 2

 

Kontakt:

Biura Projektu

40-154 Katowice, al. W. Korfantego 141
tel. 32/204-14-73 w. 33 lub 34
e-mail: projekty@oswiata.slask.pl

32-600 Oświęcim, ul. Leszczyńskiej 7 pokój 304
tel. 33/847-54-767
e-mail: projekt131@oswiata.slask.pl