zmień kontrast zmień kontrast
Zmień kontrast
zmień czcionkę zmień czcionkę
Zmień czcionkę

Krok w stronę pracy - ZAKOŃCZONY

 

PROJEKT JUŻ ZAKOŃCZONY

 

Projekt „Krok w stronę pracy” nr RPSL.07.01.03-24-01FH/15 jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego i jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 z Działania 7.1 Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu, Poddziałania 7.1.3 Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez zatrudnienia.

DOFINANSOWANIE PROJEKTU ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ: 684 141,88 zł

OKRES REALIZACJI:  od 16 stycznia 2017r. do 31 stycznia 2018 r.

Celem głównym Projektu jest zwiększenie w okresie realizacji Projektu, tj. od 16.01.2017r. do 31.01.2018r., aktywności zawodowej oraz szans na rynku pracy 60 osób po 29 roku życia z województwa śląskiego, które są bezrobotne lub bierne zawodowo o wykształceniu nie wyższym niż średnie i znajdują się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy.

W ramach projektu, dla każdego Uczestnika, przewidziane jest następujące wsparcie:

 

Wsparcie doradcze:
- weryfikacja predyspozycji zawodowych,

- budowa Indywidualnego Planu Działania (IPD),

- przygotowanie do wejścia / powrotu na rynek pracy;

Wsparcie szkoleniowe(zgodnie z IPD) kończące się egzaminem zewnętrznym i uzyskaniem dokumentu potwierdzającego uzyskane kwalifikacje;

Trzymiesięczny staż zawodowy;

 

Warsztaty aktywnego poszukiwania pracy – dla Uczestników, którzy nie uzyskają zatrudnienia po ukończeniu stażu

Projekt skierowany jest do:

-          60 osób (40 kobiet oraz 20 mężczyzn, w tym 10 osób to osoby niepełnosprawne),

-          osób, które posiadają wykształcenie co najwyżej średnie,

-          po 29 roku życia (ukończone 30 lat),

-          bezrobotnych[1] lub nieaktywnych zawodowo[2],

-          uczących się lub zamieszkujących na terenie województwa śląskiego.

 

W ramach projektu uczestnicy mają zapewnione:

▪          wymagane dla danego kursu badania lekarskie,

▪          materiały szkoleniowe,

▪          poczęstunek podczas zajęć grupowych,

▪          ciepły posiłek podczas szkoleń zawodowych,

▪          zwrot kosztów dojazdu,

▪          ubezpieczenie NNW w trakcie szkoleń,

▪          egzaminy zewnętrzne po szkoleniach zawodowych,

▪          stypendium za udział w szkoleniach zawodowych i stażach.

W ramach projektu zostały zaplanowane dla 60 uczestników 3-miesięczne
staże zawodowe.

▪          dobór miejsca wykonywania stażu dokonywany będzie w zależności od preferencji zawodowych,

▪          każdy staż będzie prowadzony na podstawie indywidualnego programu,

▪          wymiar czasu pracy będzie zgodny z Kodeksem Pracy,

▪          uczestnikom/uczestniczkom stażu wypłacane będzie stypendium stażowe w wysokości ok. 1280,00 PLN brutto.

 

Rekrutacja

Przyjmowanie formularzy rekrutacyjnych następuje w Biurze Projektu oraz pocztą.

 

Dokumenty potrzebne do udziału w projekcie:

▪          Formularz zgłoszeniowy,

▪          Zaświadczenie ze szkoły do której uczęszcza kandydat, potwierdzające jej lokalizację na obszarze województwa śląskiego (tylko jeżeli kandydat zamieszkuje poza terenem województwa śląskiego),

▪          Zaświadczenie z właściwego urzędu pracy potwierdzające zarejestrowanie jako osoba bezrobotna  (jeżeli kandydat jest zarejestrowany w urzędzie pracy) lub Oświadczenie w przypadku pozostałych osób,

▪          Orzeczenie o niepełnosprawności (jeśli dotyczy),

▪          Oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych,

▪          Deklaracja uczestnictwa w projekcie.

Dodatkowe punkty kwalifikujące do udziału w projekcie otrzymują:

▪          osoby niepełnosprawne,

▪          kobiety powracające na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem i wychowywaniem dziecka.

 

Zasady naboru do projektu:

  1. Na podstawie dokumentacji zgłoszeniowej zostanie utworzona lista podstawowa i rezerwowa uczestników Projektu.
  2. Informacja o kwalifikacji zostanie przekazana Uczestnikowi telefonicznie pocztą       tradycyjną lub elektroniczną (e-mail), na adres wskazany w formularzu zgłoszenia.
  3. Końcowym etapem rekrutacji będzie ponowna weryfikacja spełniania przez       Uczestnika kryteriów formalnych, podpisanie Deklaracji udziału w Projekcie oraz oświadczenia o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych. 

 

Klauzula informacyjna - ochrona danych osobowych

 

Dokumenty do pobrania:

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie

Załaczniki do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie

Formularz zgłoszeniowy

Deklaracja uczestnictwa w Projekcie z załącznikami

 

Biuro Projektu: 

Śląskie Centrum Edukacji OŚWIATA

al. Korfantego 141, 40-154 Katowice

tel. +48 32 204 14 73 w. 22, 25, 30, 36

e-mail: kursy@oswiata.slask.pl; mgrabowska@oswiata.slask.pl

godziny pracy: poniedziałek - piątek 8.00-16.00

 

[1]osobą bezrobotną jest osoba pozostająca bez pracy, gotowa do podjęcia pracy i aktywnie poszukująca zatrudnienia. Definicja uwzględnia osoby zarejestrowane, jako bezrobotne zgodnie z krajowymi przepisami, nawet jeżeli nie spełniają one wszystkich trzech kryteriów. Osobami bezrobotnymi są zarówno osoby bezrobotne w rozumieniu badania aktywności ekonomicznej ludności, jak i osoby zarejestrowane jako bezrobotne. Definicja nie uwzględnia studentów studiów stacjonarnych, nawet jeśli spełniają powyższe kryteria. Osoby kwalifikujące się do urlopu macierzyńskiego lub rodzicielskiego, które są bezrobotne w rozumieniu niniejszej definicji (nie pobierają świadczeń z tytułu urlopu), są osobami bezrobotnymi[1] w rozumieniu Wytycznych;

 

[2]osoby bierne zawodowo – osoby, które w danej chwili nie tworzą zasobów siły roboczej (tzn. nie pracują i nie są bezrobotne). Studenci studiów stacjonarnych są uznawani za osoby bierne zawodowo. Osoby będące na urlopie wychowawczym (rozumianym jako nieobecność w pracy, spowodowana opieką nad dzieckiem w okresie, który nie mieści się w ramach urlopu macierzyńskiego lub urlopurodzicielskiego), są uznawane za bierne zawodowo, chyba że są zarejestrowane już jako bezrobotne (wówczas status bezrobotnego ma pierwszeństwo)