zmień kontrast zmień kontrast
Zmień kontrast
zmień czcionkę zmień czcionkę
Zmień czcionkę

Profesjonalne kadry procesu wspomagania - ZAKOŃCZONY

Logo

 

PROJEKT JUŻ ZAKOŃCZONY

 

Projekt „Profesjonalne kadry procesu wspomagania” realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Działanie 2.10 Wysoka jakość systemu oświaty przez KDK Info Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie w partnerstwie z OŚWIATA i BIZNES Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach.

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt realizowany jest pod nadzorem Ministerstwa Edukacji Narodowej pełniącego rolę Instytucji Pośredniczącej.

Okres realizacji Projektu: 01.01.2019r. - 31.03.2021r.

Wartość Projektu: 2 789 355,37 zł, w tym dofinansowanie: 2 705 674,37 zł.

 

Cel Projektu: 

Do końca okresu realizacji Projektu min. 292 osoby (248 K, 44M) spośród 300 objętych wsparciem pracowników systemu wspomagania pracy szkoły oraz trenerów, zaktualizuje/poszerzy wiedzę w zakresie kompleksowego wspomagania pracy szkoły/placówki w zakresie kształtowania kompetencji kluczowych uczniów w procesie edukacji.

Cel ten wpisuje się w cel osi priorytetowej Aktualizacja/ poszerzenie wiedzy pracowników systemu wspomagania pracy szkoły i trenerów w zakresie kompleksowego wspomagania pracy szkoły/placówki w zakresie kształtowania kompetencji kluczowych uczniów w procesie edukacji jest niezbędna do poprawy funkcjonowania i zwiększenia wykorzystania systemu wspomagania szkół w ww. zakresie.

Założone cele wpisują się w Strategie:

* Rozwoju Kraju,

* Rozwoju Kapitału Ludzkiego,

* Rozwoju Kapitału Społecznego,

w zakresie rozwoju kapitału społecznego oraz wspierania edukacji.

 

Grupa docelowa:

Projekt skierowany jest do pracowników systemu wspomagania pracy szkoły oraz trenerów mieszkających/pracujących na terenie całej Polski, będących wyłącznie:

• pracownikami publicznych i niepublicznych placówek doskonalenia nauczycieli (PDN)

• pracownikami publicznych i niepublicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych (PPP)

• pracownikami bibliotek pedagogicznych (BP)

• doradcami metodyczni

• indywidualnymi specjalistami i trenerami (świadczącymi usługi szkoleniowe i doradcze w obszarze oświaty, posiadającymi potwierdzoną współpracę, z co najmniej jedną
z ww. instytucji systemu wspomagania (BP, PDN, PPP) bądź deklarującymi nawiązanie takiej współpracy.

Ze wsparcia wykluczone są osoby, które uczestniczyły w projekcie ORE „Zwiększenie skuteczności” (SORE) oraz innych projektów dofinansowanych w ramach konkursu nr POWR.01.10.00-IP.02-00-005/16 i POWR.02.10.00-IP.02-00-007/17.

 

Formy wsparcia:

  • Szkolenia - dotyczyć będą kompetencji kluczowych tj.: cyfrowych (TIK) – nowoczesne technologie w procesie nauczania/uczenia się, kompetencje kluczowe dzieci w wieku przedszkolnym, matematyczno-przyrodniczych, porozumiewania się w językach obcych, postaw – innowacyjności, kreatywności i pracy zespołowej, umiejętności uczenia się – poprzez nauczanie eksperymentalne i doświadczanie. (Pogram szkoleń oparty jest o ramowe programy szkoleń opracowane przez ORE.)

  • Doradztwo – dotyczyć będzie realizowanych szkoleń (zajęcia indywidualne i grupowe z ekspertem oraz moderatorem).

 

 

Kontakt:

OŚWIATA i BIZNES Sp. z o.o.

40-092 Katowice, ul. Mickiewicza 28/5

tel./fax 32/258-71-72 w. 33 lub 34

e-mail: projekty@oswiata.slask.pl

 

Strona internetowa Projektu - Link