zmień kontrast zmień kontrast
Zmień kontrast
zmień czcionkę zmień czcionkę
Zmień czcionkę

Nasza jakość - Twoja szansa - kompleksowy program rozwoju szkolnictwa zawodowego - ZAKOŃCZONY

 

 PROJEKT JUŻ ZAKOŃCZONY

 

Projekt „Nasza jakość - Twoja szansa - kompleksowy program rozwoju szkolnictwa zawodowego”
(nr RPSL.11.02.01-24-03GA/16), realizowany jest przez Miasto Zabrze we współpracy z OŚWIATA i BIZNES Sp. z o.o., w ramach Poddziałania 11.2.1 Wsparcie szkolnictwa zawodowego - ZIT Subregionu Centralnego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020.

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Okres realizacji Projektu: 26.09.2016r. - 23.09.2019r.

Celem głównym Projektu jest:

 • zwiększenie szans na rynku pracy 1194 Uczniów/Uczennic zabrzańskich Szkół prowadzących kształcenie zawodowe poprzez wyposażenie ich w kwalifikacje/umiejętności zgodne z aktualnymi wymaganiami rynku pracy;
 • zwiększenie efektywności kształcenia w wyniku wyposażenia 116 nauczycieli/instruktorów praktycznej nauki zawodu w dodatkowe umiejętności/kompetencje zawodowe, a także doposażenie pracowni zawodowych 15 Szkół i 1 placówki prowadzących kształcenie zawodowe, tak aby w jak największym stopniu odzwierciedlały naturalne warunki pracy;
 • zwiększenie współpracy Szkół/placówki prowadzących kształcenie zawodowe z ich otoczeniem społeczno-gospodarczym.

Projektem objętych zostanie 16 Szkół i 1 Placówka:

 • Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 7 w Centrum Kształcenia Ogólnego i Zawodowego w Zabrzu;
 • Liceum Plastyczne w Zespole Szkół nr 18 w Zabrzu;
 • Technikum nr 5 i Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 5 w Zespole Szkół Spożywczych w Zabrzu;
 • Technikum nr 8 w Zespole Szkół nr 17 w Zabrzu;
 • Technikum nr 2 i Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 8 w Zespole Szkół Mechaniczno-Samochodowych
  w Zabrzu;
 • Technikum nr 7 w Zespole Szkół nr 10 w Zabrzu;
 • Technikum Nr 6 i Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 6 w Zabrzańskim Centrum Kształcenia Ogólnego
  i Zawodowego w Zabrzu;
 • Technikum nr 3 w Zespole Szkół nr 3 w Zabrzu;
 • Technikum nr 4 w Zespole Szkół Ekonomiczno-Usługowych w Zabrzu;
 • Technikum nr 1 w Centrum Edukacji w Zabrzu;
 • Zasadnicza Szkoła Zawodowa Specjalna, Szkoła Przysposabiająca do Pracy oraz Zasadnicza Szkoła Zawodowa dla Uczniów Niesłyszących i Słabosłyszących w Zespole Szkół Specjalnych nr 42 w Zabrzu;
 • Centrum Kształcenia Praktycznego w Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Zabrzu.

Projektem zostanie objętych 1194 Uczniów/Uczennic, którzy uczą się w jednej z ww. Szkół oraz 116 nauczycieli zawodu/instruktorów praktycznej nauki zawodu (zarówno kobiet jak i mężczyzn), którzy pracują w jednej z ww. Szkół lub w Placówce.

W ramach Projektu:

 • 164 Uczniów/Uczennic oraz nauczycieli/instruktorów praktycznej nauki zawodu zostanie objętych szkoleniami w zakresie kompetencji cyfrowych;
 • sfinansowane zostaną koszty racjonalnych usprawnień dla osób z niepełnosprawnościami;
 • 1194 Uczniów/Uczennic odbędzie doradztwo edukacyjno-zawodowe zakończone stworzeniem dla nich IPD;
 • 1194 Uczniów/Uczennic weźmie udział w zajęciach specjalistycznych, kursach nadających uprawnienia lub praktykach/stażach;
 • minimum 597 Uczniów/Uczennic weźmie udział w praktykach/stażach u pracodawcy;
 • 15 Szkół i 1 Placówka kształcenia zawodowego zostanie doposażonych w sprzęt i materiały dydaktyczne niezbędne do realizacji kształcenia zawodowego;
 • 15 Szkół i 1 Placówka kształcenia zawodowego będzie wykorzystywać doposażenie zakupione dzięki Europejskiemu Funduszowi Społecznemu;
 • 116 nauczycieli kształcenia zawodowego oraz instruktorów praktycznej nauki zawodu zostanie objętych szkoleniami (w tym w zakresie tworzenia i zastosowania w dydaktyce cyfrowych materiałów dydaktycznych) oraz uzyska kwalifikacje lub nabędzie kompetencje;
 • wdrożone zostaną nowe innowacyjne formy kształcenia opierające się na zastosowaniu
  w nauczaniu przedmiotów zawodowych interaktywnej platformy edukacyjnej oraz cyfrowych materiałów dydaktycznych.

 

Wartość Projektu: 7 896 616,99 zł, w tym wkład Funduszy Europejskich: 6 712 124,44 zł.

 

Klauzula informacyjna (RODO) - dot. Uczestników Projektu

Klauzula informacyjna (RODO) - dot. Wykonawców

 

Kontakt:

Biuro Projektu Partnera

OŚWIATA i BIZNES Sp. z o.o.
40-092 Katowice, ul. Mickiewicza 28/5
tel./fax 32/258-71-72 w. 33 lub 34
e-mail: projekty@oswiata.slask.pl

 

Lider Projektu - link