zmień kontrast zmień kontrast
Zmień kontrast
zmień czcionkę zmień czcionkę
Zmień czcionkę

Kurs pedagogiczny dla instruktorów szkolenia wewnątrzzakładowego - ON-LINE

Najbliższe terminy kursu

(on-line) Rejestracja

Cel szkolenia

I.   Przygotowanie słuchaczy dla których realizacja dydaktycznych zadań nie stanowi podstawowego zajęcia, do kompleksowego prowadzenia praktycznej nauki zawodu dla pracowników oraz praktykantów, w tym zapoznanie z klasycznymi i nowymi metodami nauczania praktycznego.

II.   Zapoznanie z istotnymi wymogami reformy systemu edukacji zawodowej.

III.   Wykształcenie umiejętności komunikacyjnych, prakseologicznych, wychowawczych, kreatywnych,  informacyjno - medialnych związanych z planowaniem i realizacją działań i sytuacji edukacyjnych.

 

Program szkolenia:

 

Zadania instruktora w zakresie prowadzenia szkolenia praktycznego.    

a)Zadania i odpowiedzialność instruktora szkolenia wewnątrzzakładowego.
b)Obowiązujące przepisy prawne dotyczące praktycznej nauki zawodu.

Podstawowe wiadomości z psychologii.                                  

a) Procesy poznawcze: spostrzeżenia, uwaga, wyobraźnia, myślenie podejmowanie decyzji i sądzenie. 
b) Pamięć, inteligencja, rozwiązywanie problemów.
c) Efektywność instruktora pnz w szkoleniu.
d) Czynniki pozytywnie wpływające na efekty szkolenia praktykantów i pracowników.
e) Komunikacja i umiejętności interpersonalne – bariery komunikacyjne.
f) Grupa rówieśnicza, społeczna - stadia rozwoju, konflikt, metody rozwiązywania.
g) Negocjacje – zasady, fazy i powodzenie. Autoprezentacja.

Dydaktyka szkolenia praktycznego.

a) Charakterystyka procesu szkolenia zawodowego w tym praktycznego
b) Kontekst dydaktyczny prowadzenia zajęć praktycznych.
c) Planowanie pracy dydaktyczno-metodycznej szkolenia praktycznego.
d) Typy, kontrola i ocena zajęć praktycznych.
e) Przygotowanie się instruktora do praktycznych zajęć edukacyjnych z wykorzystaniem wybranych metod.
f) Zadania i odpowiedzialność instruktora wewnątrzzakładowego.

Wybrane zagadnienia z pedagogiki i socjologii.

a) Zakład pracy jako środowisko społeczne i wychowawcze.
b) Istota, cel i zadania wychowania praktykantów, pracowników nowozatrudnionych.
c) Kompetencje osobiste i zawodowe instruktora praktycznej nauki zawodu.
d) Charakterystyka załogi w zakładzie pracy, poznawanie ludzi, motywy działania, rozwijanie i współdziałanie załogi w kierowaniu oddziałem i zakładem pracy.
e) Wybrane zagadnienia z socjologii.

Organizacja zajęć szkoleniowych.                                            

a) Organizacja szkolenia zawodowego w tym praktycznego.
b) Regulaminpracy instruktorów szkolenia wewnątrzzakładowego.
c) Arkusz obserwacji zajęć praktycznej nauki zawodu.
d) Propozycja planu szkolenia.
e) Model scenariusz zajęć praktycznych.
f) Propozycja scenariusza zajęć praktycznych.
g) Przykład scenariusza zajęć praktycznych z technologii gastronomicznej z obsługą klienta.
h) Karta szkolenia wstępnego w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy.

Quiz – jednokrotnego wyboru.

 

Szkolenie odbywa się w formie e-learningu

Koszt szkolenia: 250,00zł

 

Zapisy i informacje:
kursy@oswiata.slask.pl
tel. 32/ 204 14 73 w. 25, 36