zmień kontrast zmień kontrast
Zmień kontrast
zmień czcionkę zmień czcionkę
Zmień czcionkę

Integracja i zatrudnienie - ZAKOŃCZONY

PROJEKT JUŻ ZAKOŃCZONY

Projekt „Integracja i zatrudnienie” realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 - Oś priorytetowa XI Włączenie społeczne - Działanie 9.1. Aktywna integracja dla poddziałania - Poddziałanie 9.1.5. Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym przez OŚWIATA i BIZNES Sp. o.o. w partnerstwie z FUNDACJĄ PROMOCJI MEDIACJI I EDUKACJI PRAWNEJ LEXNOSTRA

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt realizowany jest pod nadzorem Zarządu Województwa Śląskiego pełniącego rolę Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

Okres realizacji Projektu: 01.02.2017r. - 31.05.2018r.

Wartość Projektu: 1 290 291,00 zł., w tym wkład Funduszy Europejskich: 1 225 776,45 zł.

Cel główny Projektu: zwiększenie, w okresie realizacji Projektu, tj. 01.02.2017r. - 31.03.2018r., szans na rynku pracy i zdolności do zatrudnienia 70 osób (45 mężczyzn i 25 kobiet) powyżej 18 roku życia z woj. śląskiego, które korzystają ze świadczeń z pomocy społecznej lub kwalifikują się do objęcia taką pomocą, są bierne zawodowo lub bezrobotne niezarejestrowane w PUP i posiadają niskie kwalifikacje, w tym 7 osób z niepełnosprawnością oraz 35 osób, które wyszły z zakładu karnego.

Warunki udziału, zasady i podstawowe kryteria rekrutacji Uczestników Projektu, ich obowiązki,
a także etapy wsparcia przewidzianego w ramach Projektu określa Regulamin rekrutacji
i uczestnictwa w Projekcie: „Integracja i zatrudnienie” z dnia 03.03.2017r.

Formy wsparcia

a) Indywidualna Ścieżka Reintegracji

-          Indywidualne doradztwo 2 spotkania/ na 1 Uczestnika;

-          kończy się stworzeniem Indywidualnej Ścieżki Reintegracji dla każdego Uczestnika,

b) Poradnictwo psychologiczne i prawne,

c) Treningi załatwiania spraw w urzędach,

d) Kursy nadające konkretne kwalifikacje potwierdzone odpowiednim dokumentem,

e)   Staże - 3 miesiące (wymiar - 1 etat);

 

W ramach projektu uczestnicy mają zapewnione:

▪          wymagane dla danego kursu badania lekarskie,

▪          materiały szkoleniowe,

▪          poczęstunek podczas zajęć grupowych,

▪          ciepły posiłek podczas szkoleń zawodowych,

▪          zwrot kosztów dojazdu,

▪          ubezpieczenie NNW w trakcie szkoleń,

▪          egzaminy zewnętrzne po szkoleniach zawodowych,

▪          stypendium za udział w szkoleniach zawodowych i stażach.

W ramach projektu zostały zaplanowane dla 60 uczestników 3-miesięczne
staże zawodowe.

▪          dobór miejsca wykonywania stażu dokonywany będzie w zależności od preferencji zawodowych,

▪          każdy staż będzie prowadzony na podstawie indywidualnego programu,

▪          wymiar czasu pracy będzie zgodny z Kodeksem Pracy,

▪          uczestnikom/uczestniczkom stażu wypłacane będzie stypendium stażowe w wysokości ok. 988,32 PLN brutto.

 

Rekrutacja

Przyjmowanie formularzy rekrutacyjnych następuje w Biurze Projektu oraz pocztą.

 

Dokumenty potrzebne do udziału w projekcie:

▪          Formularz zgłoszeniowy,

▪          Zaświadczenie ze szkoły do której uczęszcza kandydat, potwierdzające jej lokalizację na obszarze województwa śląskiego (tylko jeżeli kandydat zamieszkuje poza terenem województwa śląskiego),

▪          Zaświadczenie z właściwego urzędu pracy potwierdzające zarejestrowanie jako osoba bezrobotna  (jeżeli kandydat jest zarejestrowany w urzędzie pracy) lub Oświadczenie w przypadku pozostałych osób,

▪          Orzeczenie o niepełnosprawności (jeśli dotyczy),

▪          Oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych,

▪          Deklaracja uczestnictwa w projekcie.

Dodatkowe punkty kwalifikujące do udziału w projekcie otrzymują:

▪          osoby niepełnosprawne,

▪          kobiety powracające na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem i wychowywaniem dziecka.

 

Zasady naboru do projektu:

  1. Na podstawie dokumentacji zgłoszeniowej zostanie utworzona lista podstawowa i rezerwowa uczestników Projektu.
  2. Informacja o kwalifikacji zostanie przekazana Uczestnikowi telefonicznie pocztą       tradycyjną lub elektroniczną (e-mail), na adres wskazany w formularzu zgłoszenia.
  3. Końcowym etapem rekrutacji będzie ponowna weryfikacja spełniania przez       Uczestnika kryteriów formalnych, podpisanie Deklaracji udziału w Projekcie oraz oświadczenia o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych. 

Dokumenty do pobrania:

  Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie

 Formularz zgłoszeniowy

Deklaracja uczestnika/czki

Biuro Projektu: 

Śląskie Centrum Edukacji OŚWIATA

al. Korfantego 141, 40-154 Katowice

tel. +48 32 204 14 73 w. 26, 28. 

e-mail: odn@oswiata.slask.pl; rekrutacja@oswiata.slask.pl

godziny pracy: poniedziałek - piątek 8.00-16.00