zmień kontrast zmień kontrast
Zmień kontrast
zmień czcionkę zmień czcionkę
Zmień czcionkę

Efektywna szkoła - wsparcie kadry zarządzającej placówek oświatowych z województwa lubelskiego - ZAKOŃCZONY

 

 

 PROJEKT JUŻ ZAKOŃCZONY

 

Projekt „Efektywna szkoła - wsparcie kadry zarządzającej placówek oświatowych z województwa lubelskiego” realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Działanie 2.10 Wysoka jakość systemu oświaty przez MDDP Sp. z o.o. Akademia Biznesu Sp. k. z siedzibą w Warszawie w partnerstwie
z OŚWIATA i BIZNES Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach.

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt realizowany jest pod nadzorem Ministerstwa Edukacji Narodowej pełniącego rolę Instytucji Pośredniczącej.

Okres realizacji Projektu01.11.2017r. - 31.10.2019r.

Wartość Projektu3 810 932,10 zł, w tym dofinansowanie: 3 211 853,57 zł.

Cele Projektu: 

1) Do końca 09.2018 min. 423 osób spośród 432 objętych wsparciem dyrektorów, wicedyrektorów, kierowników zespołów przedmiotowych oraz kierowników świetlic szkolnych z szkół/przedszkoli z terenu woj. lubelskiego, podniesie kompetencje w zakresie wykorzystania systemu wspomagania rozwoju kompetencji kluczowych uczniów niezbędnych do poruszania się na rynku pracy, nauczania eksperymentalnego, właściwych postaw uczniów oraz metod zindywidualizowanego podejścia do ucznia.

2) Do końca 10.2019 r. w min. 432 szkołach/przedszkolach z terenu woj. lubelskiego wdrożony zostanie kompleksowy system wspomagania placówki w zakresie rozwoju kompetencji kluczowych uczniów niezbędnych do poruszania się na rynku pracy, nauczania eksperymentalnego, właściwych postaw uczniów oraz metod zindywidualizowanego podejścia do ucznia.

Cele te wpisują się w cel osi priorytetowej - Podniesienie kompetencji kadry kierowniczej szkół/przedszkoli bezpośrednio wpłynie na poprawę funkcjonowania i zwiększenie wykorzystania systemu wspomagania szkół w zakresie kompetencji kluczowych uczniów niezbędnych do poruszania się na rynku pracy, nauczania eksperymentalnego, właściwych postaw uczniów oraz metod zindywidualizowanego podejścia do ucznia. Dzięki przeprowadzonemu w ramach projektu wparciu, zakłada się iż w min. 432 szkołach/przedszkolach z terenu woj. lubelskiego wdrożony zostanie kompleksowy system wspomagania placówki w zakresie rozwoju kompetencji kluczowych uczniów niezbędnych do poruszania się na rynku pracy, nauczania eksperymentalnego, właściwych postaw uczniów oraz metod zindywidualizowanego podejścia do ucznia.

Cele Projektu wpisują się także w Strategię Rozwoju Województwa Lubelskiego 2014-2020. Wyższe kompetencje kadry kierowniczej placówek oświatowych pozwolą na realizację założonych w Strategii działań tj. poprawę jakości zarządzania edukacją, standardów i metod nauczania, wspieranie indywidualnego rozwoju uczniów i nabywanie przez nich kluczowych umiejętności.

Grupa docelowa:

432 dyrektorów, wicedyrektorów, kierowników zespołów przedmiotowych oraz kierowników świetlic szkolnych z szkół/przedszkoli/ placówek z terenu woj. lubelskiego, w tym min. 216 osób pracujących na terenie gmin wiejskich i wiejsko-miejskich.

Z jednej szkoły może wziąć udział tylko jedna osoba.

Ze wsparcia wyklucza się kadrę:

- szkół/przedszkoli przewidzianych do likwidacji oraz szkół/ przedszkoli,

- objętych wsparciem w zakresie wspomagania w ramach projektów pozakonkursowych ORE oraz projektów konkursowych realizowanych w Działaniu 2.10 PO WER dot. szkolenia i doradztwa dla pracowników systemu wspomagania pracy szkoły i organów prowadzących oraz trenerów, wsparcia tworzenia szkół ćwiczeń, szkolenia i doradztwa dla kadry kierowniczej systemu oświaty (w tym kadry JST) pod kątem kształtowania umiejętności.

W przypadku placówek wsparcie może być udzielone jedynie placówkom nie udzielających wsparcia szkołom i przedszkolom, a więc ujętych w art. 2 ust. 3-5, 7-8 ustawy z dnia 14.12.2016 r. Prawo oświatowe.

Formy wsparcia:

▪ Szkolenia

▪ Doradztwo i sieci współpracy

W ramach Projektu uczestnicy mają zapewnione:

▪ noclegi (śniadanie + kolacja),

▪ materiały szkoleniowe,

▪ wyżywienie podczas szkoleń,

▪ wsparcie indywidualnego doradcy w swoim miejscu pracy,

▪ dostęp do sieci współpracy.

 

Kontakt:

OŚWIATA i BIZNES Sp. z o.o.

40-092 Katowice, ul. Mickiewicza 28/5

e-mail: zarzad@oswiata.slask.pl

 

Lider Projektu – Link

Strona internetowa Projektu - Link

PLATFORMA WSPARCIA DORADZTWA ESOD