zmień kontrast zmień kontrast
Zmień kontrast
zmień czcionkę zmień czcionkę
Zmień czcionkę

Detektyw

Szkolenie organizowane pod patronatem

POLSKIEJ FEDERACJI DETEKTYWÓW

TERMIN SZKOLENIA

planowany wrzesień 2022 r.

  ZAPRASZAMY!

 

SZKOLENIE DLA OSӓB UBIEGAJĄ„CYCH SIʘ O LICENCJʘ DETEKTYWA

szkolenie weekendowe (3 weekendy - soboty i niedziele) w godz. 08:00-16:00

Jedyne w województwie ś›lą…skim szkolenie pod patronatem Polskiej Federacji Detektywów.

 

Dodatkowo - 10 godzin szkolenia z zakresu kryminalistycznych aspektów pracy detektywa, jak również technik inwigilacji fizycznej i elektronicznej.
Nowy program szkolenia zakłada odbycie szkolenia w ilości 50 godzin dydaktycznych, a nastę™pnie wystą…pienie z wnioskiem o wydanie licencji detektywa do wł‚aściwego ze wzglę™du na miejsce zamieszkania Komendanta Wojewódzkiego Policji.
W przypadku nieposiadania miejsca zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, do Komendanta Stoł‚ecznego Policji.


Uczestnicy po ukończeniu szkolenia wystę™pują z wnioskiem do Policji o wydanie licencji detektywa.

Miejsce zajęć‡: Ślą…skie Centrum Edukacji, al. Korfantego 141, 40-154 Katowice

Koszt szkolenia: 1200,00zł

 

O wydanie licencji może ubiegać się osoba, jeżeli:

  • posiada obywatelstwo polskie lub obywatelstwo innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub przysługuje jej, na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa Unii Europejskiej, prawo do podjęcia zatrudnienia lub wykonywania działalności gospodarczej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
  • ukończyła 21 lat,
  • posiada wykształcenie co najmniej średnie lub średnie branżowe,
  • ma pełną zdolność do czynności prawnych,
  • nie toczy się przeciwko niej postępowanie o umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
  • nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
  • nie została zwolniona dyscyplinarnie z Policji, Straży Granicznej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Biura Ochrony Rządu, Służby Ochrony Państwa, wojska, prokuratury, sądu lub z innego urzędu administracji publicznej w Rzeczypospolitej Polskiej lub innym państwie, w okresie ostatnich 5 lat,
  • posiada pozytywną opinię komendanta powiatowego (rejonowego, miejskiego) Policji właściwego ze względu na jej miejsce zamieszkania, sporządzoną na podstawie aktualnie posiadanych informacji przez Policję albo - w przypadku obywatela innego państwa - przez organ odpowiedniego szczebla i kompetencji państwa, właściwego ze względu na miejsce jej zamieszkania,
  • posiada zdolność psychiczną do wykonywania czynności, o których mowa w art. 2 ust. 1, stwierdzoną orzeczeniem lekarskim,
  • legitymuje się dokumentem potwierdzającym odbycie szkolenia w zakresie zagadnień ochrony danych osobowych, ochrony informacji niejawnych, przepisów regulujących prawa i obowiązki detektywa oraz zasad wykonywania działalności gospodarczej w zakresie usług detektywistycznych.Program:

Temat I: Ochrona danych osobowych
1. Pojęcie danych osobowych.
2. Organy ochrony danych osobowych.
3. Zasady przetwarzania danych osobowych.
4.Zasady rejestracji i prowadzenia zbioróww danych osobowych.
5. Odpowiedzialność‡ karna zwią…zana z niezachowaniem przepisów o ochronie danych osobowych.

Temat II: Ochrona informacji niejawnych
1. Pojęcie informacji niejawnych.
2. Zakres informacji podlegają…cych ochronie na mocy ustawy o ochronie informacji niejawnych.
3. Klasyfikacja informacji niejawnych.
4. Zasady ochrony informacji niejawnych.
5. Dostę™p do informacji niejawnych.
6. Zasady przetwarzania informacji niejawnych.
7. Odpowiedzialność karna zwią…zana z niezachowaniem przepisów ustawy o ochronie informacji niejawnych.

Temat III: Prawa i obowiązki detektywa
1. Ustawowe uprawnienia detektywa.
2. Obowiązki detektywa.
3.Odpowiedzialnośćcywilna i karna detektywa.

Temat IV : Przepisy regulujące zasady wykonywania działalnoś›ci gospodarczej w zakresie usł‚ug detektywistycznych.
1. Zasady prowadzenia dział‚alnoś›ci gospodarczej w zakresie usł‚ug detektywistycznych.
2. Obowią…zki przedsię™biorcy prowadzą…cego dział‚alność gospodarczą w zakresie usł‚ug detektywistycznych.
3. Odpowiedzialność cywilna przedsię™biorcy.
4. Organy uprawnione do kontroli dział‚alnoś…›ci gospodarczej.
5. Uprawnienia organu prowadzścego rejestr dział‚alnoś›ci regulowanej.
6. Rejestr działalnoś›ci regulowanej i jego forma.
7. Przepisy regulują…ce wykonywanie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej działalnoś›ci gospodarczej z zakresie usł‚ug  detektywistycznych przez obywatela Unii Europejskiej.
8. Wybrane zagadnienia dotyczą…ce wykonywania działalnoś›ci gospodarczej w zakresie usł‚ug detektywistycznych na terenie Unii Europejskiej
Zapisy i informacje:
kursy@oswiata.slask.pl
tel. 32/ 204 14 73 w. 25, 36