ABC managera

Podczas szkolenia uczestnicy nabędą wiedzę z zakresu kluczowych umiejętności menedżerskich oraz psychologii zarządzania. Przećwiczą umiejętności potrzebne do efektywnej realizacji zadań menedżerskich, poznają swoje mocne strony i obszary rozwojowe oraz najważniejsze teorie stanowiące bazę do kierowania ludźmi, w tym podstawy Organizacyjnej Analizy Transakcyjnej.

ABC zarządzania finansami firmy

Podczas szkolenia uczestnicy nabywają podstawową wiedzę z zakresu rachunkowości i finansów, uczą się „czytać” i interpretować dokumenty finansowe firmy oraz (w podstawowym zakresie) zarządzać finansami.

Analiza finansowa jako narzędzie wspomagające proces zarządzania firmą

Podczas szkolenia uczestnicy poznają metody analizy fundamentalnej i diagnozowania przedsiębiorstw w oparciu o różne wskaźniki (finansowe i pozafinansowe) oraz nabywają umiejętności właściwego doboru i interpretacji wskaźników finansowych w odniesieniu do różnych sytuacji decyzyjnych. Dowiadują się jak trafnie oceniać przyszłe zdarzenia wykorzystując analizy symulacyjne oparte na wskaźnikach i skutecznie zarządzać w oparciu o kluczowe wskaźniki finansowe.

Autoprezentacja dla wyższej kadry kierowniczej

Podczas szkolenia uczestnicy rozszerzają wiedzę i umiejętności w zakresie przywództwa. Zapoznają się oraz opanowują techniki publicznej autoprezentacji.

Budowa i zarządzanie zespołem

Podczas szkolenia uczestnicy poszerzają wiedzę na temat procesu grupowego, poznają proces kształtowania zachowań sprzyjających porozumiewaniu się i pracy zespołu. Poznają swoje mocne i słabe strony funkcjonowania w zespole oraz zarządzania zespołem, polepszają skuteczność kierowania współpracą w zespole w trudnych sytuacjach zawodowych.

Budowanie pozycji lidera

Podczas szkolenia uczestnicy dowiadują się jak świadomie pełnić rolę lidera oraz kształtować swój styl przywództwa. Poznają zadania i cele, jakie stoją przed liderem w różnych sytuacjach i zespołach. Nabywają umiejętności skutecznego budowania i prowadzenia zespołów, budowania relacji  i zaangażowania w swoich zespołach, skutecznego komunikowania się z podwładnymi i rozwijania swoich pracowników przez odpowiednie delegowanie, wsparcie, adekwatnie dobrany styl przywództwa

Budowanie strategii rozwoju firmy

Podczas szkolenia uczestnicy poznają proces budowania strategii firmy w zmiennym otoczeniu; zdobywają wiedzę i umiejętności z zakresu wyboru wizji i misji przedsiębiorstwa, definiowania celów, wyboru strategii oraz budowy biznesplanów finansowych weryfikujących wartość strategii, a także zostaną przygotowani do wdrożenia strategii wzrostu wartości przedsiębiorstwa z wykorzystaniem modelu VBM oraz systemu Balanced Scorecard.

Etyka organizacji

Podczas szkolenia uczestnicy nabywają wiedzę z zakresu kształtowania postaw i zachowań pracowników w relacjach wewnętrznych jak i zewnętrznych, co skutkuje poprawą efektywności firmy i budowie jej pozytywnemu wizerunku.

HR w budowaniu przewagi konkurencyjnej organizacji – zarządzanie strategiczne HR

Podczas szkolenia uczestnicy zostają wyposażeni w narzędzia do tworzenia systemu efektywnego zarządzania kapitałem ludzkim w kontekście jego roli budowaniu przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa.  Doskonalą umiejętności z zakresu formułowania celów i strategii rozwoju zasobów ludzkich, zarządzania organizacjami opartymi na wartościach oraz skutecznego zarządzania pokoleniami i lukami pokoleniowymi. Poznają narzędzia HR–owe wspierające rozwój zasobów ludzkich i zasady doboru KPI oceny skuteczności działań HR-owych.

Komunikacja interpersonalna

Podczas szkolenia uczestnicy nabywają umiejętności komunikowania się z pracownikami, zapobiegania i rozwiazywania konfliktów, prowadzenia spotkań służbowych.

Kryzys w firmie – jak zapobiegać

Podczas szkolenia uczestnicy zapoznają się z przyczynami kryzysu, fazami kryzysu oraz metodami wyprowadzania firmy z kryzysu.

Mapowanie procesów biznesowych w praktyce

Podczas szkolenia uczestnicy pogłębiają wiedzę i doskonalą umiejętności z zakresu modelowania procesów biznesowych w oparciu o wybrane narzędzia i notacje oraz zastosowań modeli procesów w organizacji.

Modele referencyjne w modelowaniu procesów

Podczas szkolenia uczestnicy zapoznają się z dostępnymi modelami referencyjnymi w modelowaniu procesów organizacji oraz możliwościami ich wykorzystania w modelowaniu procesów.

Monitorowanie mierników procesów w przedsiębiorstwie

Podczas szkolenia uczestnicy pogłębiają wiedzę o stosowanych w praktyce wskaźnikach oceny jakościowej procesów oraz cechach, jakimi powinien wykazywać się prawidłowo zaprojektowany wskaźnik oceny procesów. Zostają wyposażeni w umiejętności związane z projektowaniem systemu oceny wskaźnikowej procesów w przedsiębiorstwie, doborem mierników (wskaźników) realizacji strategii dla różnych procesów funkcjonowania przedsiębiorstwa oraz tworzeniem i wdrażaniem zrównoważonej karty wyników.

Motywowanie pracowników

Podczas szkolenia uczestnicy doskonalą umiejętności w zakresie budowania motywacji pracowników w oparciu o wartości, kulturę organizacyjną, rolę menedżera, przywództwo i profesjonalną komunikację interpersonalną, m.in. w zakresie: narzędzi motywacyjnych, wzbudzania zaangażowania pracowników, czynników motywujących zespół, identyfikacji spadku aktywności pracowników, diagnozy stylu zarządzania, technik motywacji pozafinansowej, udzielania pochwał i konstruktywnej krytyki, wyznaczania celów, udzielania informacji zwrotnej czy efektywnej komunikacji.

Negocjacje w biznesie

Podczas szkolenia uczestnicy poznają techniki i narzędzia do efektywnego prowadzenia zaawansowanych negocjacji biznesowych. Doskonalą swoje umiejętności negocjacyjne w zakresie rozpoznawania osobowości negocjatora i przeciwników negocjacyjnych, wywierania wpływu, rozpoznawania, czy jest się obiektem manipulacji oraz przeciwstawiania się próbom manipulacji, a także zarządzania emocjami oraz zarządzania konfliktem podczas negocjacji.

Organizacja pracy i zarządzanie sobą w czasie

Podczas szkolenia uczestnicy identyfikują swój własny styl zarządzania sobą w czasie, nabywają umiejętności identyfikacji zajęć powodujących nieefektywne wykorzystanie czasu, a także ustalania priorytetów i efektywnego planowania działań w czasie.

Podnoszenie kwalifikacji pracowników

Podczas szkolenia uczestnicy zapoznają się z praktycznymi metodami i technikami podnoszenia   kwalifikacji, rozwijają umiejętności prowadzenia coachingu i mentoringu, upowszechniają filozofię ciągłego doskonalenia wśród pracowników firmy

Prezentacja informacji finansowych

Podczas szkolenia uczestnicy pogłębiają umiejętności gwarantujące dobre i efektywne przygotowanie prezentacji oraz wystąpienia publicznego. Poznają techniki przygotowania prezentacji informacji finansowych oraz sposoby ich prezentacji na forum publicznym, a także zasady publicznego zabierania głosu, w tym podejmowania obrony prezentowanych treści.

Pricing – zarządzanie cenami

Podczas szkolenia uczestnicy pogłębiają wiedzę z zakresu ustalania strategii cenowych oraz zarządzania cenami w relacjach z różnymi grupami klientów. Poznają czynniki wpływające na ustalanie cen i wpływ firmy na zarządzanie nimi, proces ustalania cen w kontekście strategii cenowej, metody ustalania cen w różnych sytuacjach decyzyjnych, techniki komunikacji cen oraz zasady obrony cen.

Prowadzenie narad i spotkań

Podczas szkolenia uczestnicy przygotowują się do efektywnego organizowania i przeprowadzania spotkań wewnętrznych i zewnętrznych, zdobywają umiejętności w zakresie tworzenia planu zebrania, doboru odpowiednich środków przekazu, właściwego korzystania z pomocy audiowizualnych, skutecznego zarządzania sesją pytań i odpowiedzi oraz formułowania podsumowań.

Radzenie sobie ze stresem

Podczas szkolenia uczestnicy nabywają wiedzę w jaki sposób eliminować luz zmniejszać destruktywny wpływ stresu na funkcjonowanie zawodowe osób pracujących w warunkach dużego obciążenia związanego z kontaktem z klientami, odpowiedzialnością w kierowaniu i presji kontaktów interpersonalnych.

Strategia firmy, a przywództwo i zarządzanie zmianami

Podczas szkolenia uczestnicy doskonalą umiejętności komunikacji strategii oraz jej prezentacji różnym grupom odbiorców. Szkolenie koncentruje się na rozwoju indywidualnych cech przywódczych uczestników ze szczególnym naciskiem na budowanie zespołu w kontekście wdrażania strategii oraz zarządzanie zmianami, wynikającymi z wdrażania strategii.

Strategiczne zarządzanie marką

 Podczas szkolenia uczestnicy poznają proces przygotowania i wdrożenia skutecznej strategii marki oraz kontroli jej efektów. Nabywają umiejętności związane z kreowaniem marki i zarządzaniem marką (korporacyjną, produktową, osobistą) oraz budowaniem przewagi konkurencyjnej w oparciu o markę.

Strategiczne zarządzanie rynkami

Podczas szkolenia uczestnicy poznają sposoby definiowania strategicznych rynków działania, segmentacji rynków B2B oraz wyboru strategicznych grup klientów. Poszerzą wiedzę z zakresu zarządzania segmentami klientów i kanałami dystrybucji w oparciu o kryteria rentowności. Zapoznają się z technikami optymalizacji portfela klientów oraz metodami zarządzania portfelem klientów i wartością dodaną oferowaną klientom.

Strategiczne zarządzanie zakupami

Podczas szkolenia uczestnicy zostają wyposażeni w efektywne narzędzia zarządzania procesem zakupów i podejmowania skutecznych decyzji zakupowych. Nabywają umiejętności budowania strategii zakupów oraz poszukiwania oszczędności, redukcji wydatków i budowania relacji z dostawcami, a także poznają metody zarządzania strategiami grup asortymentowych i budowania bazy asortymentowej.

Techniki i mechanizmy wywierania wpływu

Podczas szkolenia uczestnicy poznają naturalne mechanizmy i technik wywierania wpływu, które umożliwiają zmianę postaw u ludzi w sposób etyczny i uczciwy. Nabywają umiejętność rozpoznawania manipulacji oraz poznają sposoby radzenia sobie z nią.

Tworzenie i zarządzanie architekturą procesów organizacji

Podczas szkolenia uczestnicy zostaną wyposażeni w podstawową wiedzę i umiejętności niezbędne do tworzenia, wdrożenia i zarządzania architekturą procesów organizacji.

ValueView®

BADANIE RENTOWNOŚCI STANOWISK
AUTOKALIBRACJA PRACY PRACOWNIKÓW

Zarządzanie kapitałem obrotowym i płynnością finansową firmy

Podczas szkolenia uczestnicy pogłębiają wiedzę związaną z zarządzaniem płynnością finansową firmy oraz doskonalą umiejętności z zakresu optymalnego zarządzania kapitałem obrotowym, diagnozowania płynności finansowej i planowania przepływów pieniężnych w oparciu o powzięte plany działań. Poznają metody zabezpieczenia interesów wierzycieli przed nierzetelnymi kontrahentami.

Zarządzanie kulturą organizacji

Podczas szkolenia uczestnicy wskazują znaczenia kultury organizacyjnej oraz tożsamości kulturowej organizacji w budowaniu pozycji rynkowej przedsiębiorstwa oraz doskonaleniu skuteczności jego działania.

Zarządzanie procesami biznesowymi

Podczas szkolenia uczestnicy poznają proces tworzenia i wdrożenia systemu zarządzania procesami w organizacji oraz nabywają umiejętności z zakresu mapowania i modelowania procesów biznesowych oraz ich optymalizacji.

Zarządzanie procesami biznesowymi w firmie

 Podczas szkolenia uczestnicy zapoznają się z zasadami projektowania, wdrażania i zarządzania systemem zintegrowanych procesów biznesowych.

Zarządzanie projektem

Podczas szkolenia uczestnicy poznają zagadnienia związane z inicjowaniem, planowaniem, realizacją, kontrolą i zamknięciem projektu oraz metodykę i narzędzia zarządzania projektami w oparciu o najlepsze praktyki.

Zarządzanie projektem

Podczas szkolenia uczestnicy nabywają wiedzę z zakresu profesjonalnego zarządzania projektem, efektywnego działania w ramach grupy projektowej oraz stosowania nowoczesnych technik w ramach zarządzania projektem.

Zarządzanie przez cele - MBO

Podczas szkolenia uczestnicy poznają zasady działania systemu MBO opartego na zbilansowaniu rezultatów, procesów i zasobów oraz proces budowy i wdrażania systemu MBO w przedsiębiorstwie. Nabywają umiejętności w zakresie wyznaczania, monitorowania i oceny realizacji celów przez pracowników oraz stosowania narzędzi niezbędnych do sprawnego funkcjonowania MBO

Zarządzanie przez jakość -TQM

Podczas szkolenia uczestnicy nabywają wiedzę w celu stosowania narzędzi technik potrzebnych przy rozwiązywaniu problemów i poprawy jakości.

Zarządzanie ryzykiem

Podczas szkolenia uczestnicy zostają wyposażeni w narzędzia pozwalające identyfikować i oceniać ryzyko grożące organizacji, a także zarządzać nim w sposób systemowy. Poznają modele zarządzania ryzykiem, metody jego identyfikacji, analizy, postępowania z ryzykiem i jego kontroli.

Zarządzanie wiedzą organizacji

Podczas szkolenia uczestnicy poznająkoncepcję organizacji uczącej się oraz zasady i praktyki zarządzania wiedzą. Dowiadują się jak kształtować kulturę wiedzy organizacji i wpływać na procesy tworzenia oraz transferu wiedzy. Zostają wyposażeni w wiedzę i umiejętności niezbędne do zbudowania i wdrożenia systemu zarządzania wiedzą w organizacji.

Zintegrowany system zarządzania potencjałem pracy

Podczas szkolenia uczestnicy nabywają wiedzę z zakresu tworzenia zintegrowanego systemu zarządzania potencjałem pracy oraz skutecznego wykorzystania instrumentów.