Szkolenia

Analiza rysunku dziecka w wieku przedszkolnym i szkolnym

Rysunek  dowolny  dziecka  jest  formą ekspresji.  Jest  to  przesłanie,  swobodna  czynność, wyrażająca się w  spontanicznym  języku.  W  pewnym  wieku  jest  potrzebą, gdyż dziecko rysuje  to,  co  czuje  i  wie,  a nie  to  co  widzi.  Rysunek  dziecka  rozpatruje  się z  punktu widzenia: możliwości rozwojowych, sposobu rysowania i treści.

Autoprezentacja i wystąpienia publiczne

Efektywna autoprezentacja jak i wystąpienia publiczne to jedna z najbardziej stresogennych sytuacji w naszym życiu. Prawdopodobnie nigdy do końca nie uświadamiamy sobie, ile szans tracimy przez tremę i paraliżujący lęk przed publicznymi wystąpieniami, choćby na zebraniach. Znajomość skutecznych zasad autoprezentacji może nam ułatwić poruszanie się w sferze spraw zawodowych i osobistych oraz stworzyć warunki do osiągnięcia wyznaczonych celów.

Badania diagnostyczne - oferta dla szkół i jednostek samorządu terytorialnego

1. Wykorzystanie testów standaryzowanych do diagnozy osiągnięć uczniów w odniesieniu do wymagań podstawy programowej.
2. Badania i diagnozy wewnątrzszkolne, czyli od problemu  badawczego do interpretacji danych i wnioskowania.
3.  Praca szkoły w oparciu o wyniki sprawdzianów i egzaminów zewnętrznych.
4. Konstruowanie własnych narzędzi diagnostycznych i wykorzystywanie wyników do planowania pracy szkoły.

Coaching w szkole

Coaching w szkole może stać się skutecznym sposobem na zwiększenie efektywności zawodowej dyrektorów i nauczycieli oraz nieocenioną pomocą w odkrywaniu i wykorzystaniu posiadanych zasobów.

Dopalacze - współczesne zagrożenia młodzieży

„Dopalacze” – czyli nowe narkotyki – to produkty o zróżnicowanym składzie, które łączy jedna wspólna cecha: zawierają substancje psychoaktywne działające na układ nerwowy człowieka w podobny sposób do dotychczas znanych narkotyków.

Dostosowanie programów nauczania do warunków szkoły i potrzeb rynku pracy

Dostosowywanie przykładowego programu nauczania do warunków i potrzeb określonej szkoły trzeba zacząć od analizy planu nauczania, do którego został przygotowany program.

Dziecięca agresja i złość w przedszkolu

Agresywne dziecko może doprowadzić do rozpaczy. Zanim jednak damy się i my ponieść emocjom, warto zastanowić się nad przyczyną takiego zachowania i pomóc dziecku rozładować napięcia.

Efektywna komunikacja

Sprawne porozumiewanie się to podstawowa umiejętność społeczna. Prawidłowa komunikacja pozwala osiągnąć wzajemne porozumienie, dzięki niej uczymy się wyrażać siebie, wywierać wpływ i rozwiązywać problemy. Wymiana informacji umożliwia rozwój, a jej brak skazuje na samotność i wyobcowanie.

Efektywna organizacja pracy zespołów nauczycielskich

Autentyczne funkcjonowanie zespołów nauczycielskich zapewnia sprawne, skuteczne, przyjazne i demokratyczne funkcjonowanie szkoły, jest szansą na rozwój szkoły.

Emisja głosu

Szkolenie ma charakter treningu umiejętności, w czasie którego słuchacze nauczą się efektywnego operowania głosem.

Inspirujące zajęcia przedszkolne

Przedstawienie szeregu propozycji zajęć przedszkolnych, które urozmaicą i zainteresują dzieci. Jednocześnie wpłyną na wyobraźnię i pozwolą skupić uwagę.

Jak budować wizerunek szkoły?

Opinie wyrażane o szkole przez otoczenie mają tendencję przylegania do niej, bez względu na to, czy są one pozytywne czy negatywne. Zmiana tych opinii jest bardzo trudnym i długotrwałym procesem, dlatego należy dbać o jej wizerunek i pielęgnować go.

Jak i po co prowadzić ewaluacje wewnętrzną

Ewaluacja wewnętrzna, zwana również autoewaluacją, to jeden z filarów nowego systemu nadzoru pedagogicznego polskich szkół i placówek oświatowych. Celem nadrzędnym tego systemu jest wsparcie szkół w rozwoju i podnoszenie jakości edukacji.

Komunikacja interpersonalna

Porozumiewanie się uczniów i nauczycieli stanowi nie tylko narzędzie mądrego rozwiązywania wielu konfliktów w klasie, lecz jest także niezbędnym warunkiem zaspokajania potrzeb psychospołecznych takich jak: potrzeba bezpieczeństwa, potrzeba łączności emocjonalnej z innymi, szacunku, uznania oraz potrzeba samorealizacji.

Kurs obsługi edytora stron www

Kurs skierowany jest do osób zainteresowanych stworzeniem własnej strony WWW.

Mediacja jako metoda rozwiązywania i zapobiegania konfliktom w szkole

Mediacja w szkole jest prowadzeniem pertraktacji w obecności mediatora przez dwie lub więcej stron będących w konflikcie. Przyczyną, dla której stosuje się mediacje jest zaistnienie sytuacji, w której strony sporu nie mogą dojść do porozumienia.

Neurodydaktyczne konsekwencje w różnicach w działaniu mózgu nauczyciela i ucznia

Neurodydaktyka to nauczanie przyjazne mózgowi, w którym mózg ucznia jest miejscem pracy nauczyciela. Bazuje ono na ciekawości poznawczej uczniów, wykorzystując  silne  strony mózgu, łącząc wiedzę z emocjami, pozwalając  uczniom na stawianie hipotez i samodzielne szukanie rozwiązań.

Ocenianie kształtujące

Ocenianie  kształtujące to  sposób  (strategia,  metoda) stosowana  przez  nauczyciela podczas  nauczania. Podstawowym  celem  stosowania  tej  metody  jest stworzenie w  klasie szkolnej   atmosfery   sprzyjającej  uczeniu   się i   zmiana   relacji   pomiędzy   uczniem   a nauczycielem.

Pierwsza pomoc przedmedyczna dla nauczycieli

 Umiejętność szybkiego i sprawnego reagowania w sytuacjach zagrożenia zdrowia i życia uznać należy za umiejętność kluczową dla każdego człowieka.

Promocja szkoły, budowanie marki placówki edukacyjnej

Myśląc o budowaniu pozytywnego wizerunku placówki edukacyjnej musisz pamiętać o tym, że proces ten rozpoczyna się już na etapie planowania biznesu edukacyjnego czy też planowania powołania placówki. Na wizerunek będą się składać wszystkie możliwe elementy związane z organizacją, obsługą jak i samym procesem edukacyjnym.

Szkoła w kontaktach z mediami

Jednym z elementów zarządzania szkołą są kontakty z mediami. Profesjonalne działania w tym zakresie pozwalają rozpropagować placówkę w zasięgu lokalnym, wojewódzkim, a nawet ogólnokrajowym, co ma niewątpliwy wpływ na jej rozwój.

Tworzenie prezentacji za pomocą programu Prezi

PREZI pozwala na zdobycie wiedzy potrzebnej do tworzenia własnych prezentacji od początku do końca. Po szkoleniu słuchacz będzie potrafił tworzyć własne szablony prezentacji, wprowadzać informacje typu tekst, zdjęcia, filmy, grafiki, diagramy wykresy itp., modyfikować zdjęcia na potrzeby prezentacji oraz posługiwać się aplikacją PREZI podczas prezentowania.

Wspieranie pracy wychowawców klas - bezpieczna szkoła

Szkolenie ma na celu zwiększenie świadomości nauczycieli, wychowawców i specjalistów, jaką rolę wychowawczą w życiu ucznia spełnia środowisko szkolne oraz oni sami jako osoby znaczące.

Wykorzystanie platformy edukacyjnej w pracy na lekcji

Platforma edukacyjna to nowoczesne narzędzie usprawniające proces kształcenia i integrujące w sobie szereg innych czynności wspomagających zarządzanie szkołą i komunikację z uczniami i ich opiekunami. Platforma wspiera wszystkie etapy procesu kształcenia: od planowania i organizacji całego roku szkolnego, przez wspomaganie samego procesu dydaktycznego, aż po kontrolę postępów w nauce poszczególnych uczniów.