Kompetencje społeczne i obywatelskie - 3h

Opis

  • Definicja kompetencji społecznych i obywatelskich.
  • Kształtowanie świadomości podstawowych pojęć dotyczących osób, grup, organizacji zawodowych, równości płci i niedyskryminacji, społeczeństwa i kultury oraz rozumienia wielokulturowych i społeczno-ekonomicznych wymiarów społeczeństw europejskich,
  • Nabycie umiejętności w zakresie do konstruktywnego porozumiewania się w różnych środowiskach, wykazywania się tolerancją, wyrażania i rozumienia różnych punktów widzenia, negocjowania połączonego ze zdolnością radzenia sobie ze stresem i frustracją oraz do wyrażania ich w konstruktywny sposób
  • Określenie kompetencji obywatelskich, przybliżeniepojęć demokracji, sprawiedliwości, równości, obywatelstwa i praw obywatelskich, łącznie ze sposobem ich sformułowania. Obejmują one również znajomość współczesnych wydarzeń, jak i głównych wydarzeń i tendencji w narodowej, europejskiej i światowej historii.
  • Kształtowanie umiejętnościzdolności do efektywnego zaangażowania, wraz z innymi ludźmi,
    w działania publiczne, wykazywania solidarności i zainteresowania rozwiązywaniem problemów stojących przed lokalnymi i szerszymi społecznościami.
  • Rozwijanie krytycznej i twórczej refleksji oraz konstruktywnego uczestnictwa w działaniach społeczności lokalnych i sąsiedzkich oraz procesach podejmowania decyzji na wszystkich poziomach, od lokalnego, poprzez krajowy, po europejski, szczególnie w drodze głosowania.

Cena za szkolenie 990,00zł (z możliwością negocjacji)